Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 210 

Teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategia, hyväksyminen

 

Elinvoima- ja resurssivaliokunta 04.10.2022 § 30 

 

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi

 

Asian selostus Kuluvan vuoden talousarviossa kunnanhallituksen hallintopalvelujen

 tulosalueella on valtuuston hyväksymänä tavoitteena, että teknisten

 palvelujen kehittämisselvitys toteutetaan vuoden 2022 aikana.

 

 Kunnanjohtaja on päätöksellään 25.2.2022  § 6 hyväksynyt

 kehittämisselvityksen toteuttamiseen liittyen Navico Oy:n tarjouksen ja

 esitetyn työohjelman.

 

 Selvitystyön tavoitteena on saada teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategia. Ohjausryhmän valvonnassa Navico Oy on työstänyt selvitystä ja strategiaa. Luonnos on valmistumassa, ja se toimitetaan valiokunnalle kokoukseen mennessä.

 

Oheismateriaali Teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategia-luonnos (jaetaan kokoukseen mennessä)

 

Valiokunta kuuli teknisen johtajan esityksen kokouksessa yhdessä elinympäristövaliokunnan kanssa.

 

Valiokunnan ohjaus Valiokunta merkitsi asian tiedoksi ja piti esitettyä hankinta- ja palvelustrategiaa hyvänä pohjana teknisen toimen kehittämiseksi.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 210  

178/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi.

 

Selvitystyö koski koko teknistä toimialaa sekä sen konsernin sisäisiä rajapintoja. Pääpaino selvityksessä on nykyisen toimintamallien prosessien kipupisteiden ja pullonkaulojen löytämisessä ja niiden pitkäjänteisessä ratkaisemisessa - ei niinkään suorien toimintakulujen vähentämisessä. Taloudellisissa tarkasteluissa painotetaan erityisesti kokonaisvaltaista näkökulmaa koko kuntakonsernin ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista.

 

Selvitystyön tavoitteena oli:

. Selvittää henkilöhaastatteluilla ja henkilöstökyselyllä näkemyksiä Iitin

kunnan teknisten palvelujen kehittämisestä

. Selvittää hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Iitin kuntaan sovellettaviksi

. Selvittää markkinatoimijoiden näkemyksiä markkinoiden kehittämisestä

. Analysoida Iitin teknisten palvelujen kehittämistarpeita kokonaistaloudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta

. Laatia yhteenveto ja suositukset Iitin teknisten palvelujen ja hankintojen

strategiaksi sekä kehittämiseksi kokonaistaloudellisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Työn aikana projektin luonnosversioon on valiokunnilla mahdollisuus antaa kommentteja ja ohjausta. Osaston koko henkilökunnalle järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus. Kaikilta puitesopimuskumppaneilta pyydettiin lausuntoja ja mielipiteitä hankitatoimen kehittämistä varten.

 

Kattavan selvityksen perusteella tutkittiin ja vertailtiin palvelujen järjestämistapoja. Merkittäviin ulkoistustoimenpiteisiin ei ole syytä siirtyä, joskin yritysten kanssa yhdessä kehittämistä ja allianssimenettelyn käyttämistä pidetään suotavana etenemiskeinona. Paras tapa saada teknisen toimen palveluja Iitin kunnassa on jatkaa nykyistä omaa palvelutuotantoa, niitä parantaen raportissa esitetyin keinoin.

 

Raportissa todetaan mm: "Teknisen toimialan palvelustrategian keskeisin tavoite on luoda näkymä tulevaisuuteen ja samalla tuoda toimialalle työ- ja kehittämisrauha pitkälle aikavälille. Luottamus, avoimuus ja aktiivinen vuorovaikutus luovat pohjan tarvittavalle muutokselle, mutta samalla myös koko kunnan elinvoimaisuuden kehittymiselle." Palvelustrategia koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 

1. Teknisen toimialan visio 2030 ja sen tärkeimmät tekijät

2. Teknisen toimialan palvelulupaus

3. Teknisen toimialan ydintehtävät

4. Teknisen toimialan organisaatio ja toiminnan mitoituksen periaatteet

5. Teknisen toimialan kehittämistehtävät"

 

Hankintojen osalta raportissa tuodaan esille: " Iitin kunnan tekninen toimiala hankkii vuosittain mittavalla summalla palveluita markkinoilta. Monesti palveluita hankittaessa unohtuu hankintojen strateginen ulottuvuus. Hankintojen pitäisi kuitenkin toteuttaa kunnan strategisia tavoitteita, joiden toteutumista tulisi pystyä sopimusten aikana valvoa ja varmistua siitä, että saadaan mitä tilataan. Kunnan tavoitteiden saaminen ohjaamaan hankintoja niiden koko elinkaaren ajaksi onkin merkittävä kehittämisen kohde. Toimialalle on tärkeää määritellä hankintojen kehittämisohjelma sekä periaatteet niiden kehittämiseksi.

Iitissä hankintoja tehdään pääasiallisesti oman toimen ohessa. Teknisellä toimialalla hankintaosaamisen hartiat ovat kapeat ja hankintoja ei johdeta strategisesti." Seuraavassa on esitetty teknisen toimialan

hankintojen kehittämisen keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet.

 

1. Hankintojen strateginen johtaminen ja vastuut hankintojen kehittämisestä

2. Hankintaosaamisen kehittäminen teknisellä toimialalla

3. Markkinoiden kehittäminen ja kumppanuus

4. Hankintojen suunnitelmallisuus

5. Hankintamenetelmien kehittäminen

 

Palvelustrategian ja hankintastrategian tehtäväkokonaisuuksien sisältö on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa asiakirjassa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Iitin kunnan teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategian ohjaamaan toiminnan kehittämistä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen
yksimielisesti.

 Merkittiin, että Seppo Lehtinen ja Eemeli Lehtinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.09.