Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 4 

 

Iitin kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 4  

255/08.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Harri Hoffren, tekninen johtaja, harri.hoffren@iitti.fi, puh. 040 485 4037

 

Iitin kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on laadittu vuoden 2022 aikana. Edistämisohjelmassa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet kävelyn ja pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi. Toimenpideohjelma sisältää liikenneympäristön sekä tottumuksiin vaikuttamisen keinoja, sillä molempia tarvitaan edistämistyössä. Edistämisohjelman pohjalta Iitin kunnalla on työkalut lähteä jalkauttamaan edistämistyötä.

 

Ohjelman valmistelua ohjasi poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jonka vastuuhenkilönä oli tekninen johtaja Harri Hoffren. Ohjausryhmään kuuluivat lisäksi hyvinvointikoordinaattori Irina Barkman, sivistystoimenjohtaja Jari Von Becker, rehtori Tommi Nikka, kunnanjohtaja Jarkko Salonen, hallinto ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen, rakennusmestari Timo Vaaranto, paikkatietoinsinööri Maijastiina Lintukangas sekä markkinointi- ja tiedotussihteeri Jenna Ahola.

 

Työn aikana toteutettiin asukaskysely sekä kaikille avoin työpaja, joissa tunnistettiin nykytilaa sekä ideoitiin toimenpiteitä. Asukaskysely toteutettiin 25.4.- 22.5.2022 välisenä aikana. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa sekä paperilla kirjastossa. Kyselyn jokaiseen kysymykseen vastasi 181

vastaajaa. Vastausmäärät vaihtelivat kysymyksittäin, sillä jokaiseen kysymykseen ei ollut välttämätöntä vastata, eivätkä kaikki vastanneet loppuun saakka.

 

Työn laadinnan konsulttina toimi AFRY Finland Oy. Konsulttityön kustannukset olivat 20.000 euroa, johon saatiin valtionavustusta 15.000 euroa.

 

Toimenpideohjelma on laadittu Iitin kunnan maankäyttö, jalankulku

ja pyöräverkko, asenteet ja tottumukset sekä edistämistyön

organisointi huomioiden. Toimenpideohjelman toimenpiteet on

jaoteltu osatavoitteiden mukaisesti.

 

Toimenpiteissä on huomioitu useat eri teemat kuten linjaukset

maankäytön suunnitteluun kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta,

kävely ja pyöräverkon yhteys ja laatutasopuutteet, viestintä ja

markkinointi sekä kasvatus. Lisäksi toimenpiteissä on huomioitu eri

kohderyhmät mm. työpaikkojen, päiväkotien ja koulujen liikkumisen

ohjaus sekä mahdolliset sidosryhmät.

 

Toimenpiteille on määritetty toteutusaikataulu ja vastuutahot.

Vastuut jakautuvat kunnan eri toimialoille kuten tekniselle toimelle,

koulutoimelle, liikuntatoimelle jne.

 

Edistämisohjelmassa esitetään, että t vastuutetaan liikenneturvallisuusryhmälle, joka nimettäisiin kestävän ja turvallisen

liikkumisen ryhmäksi. Tärkeää on, että edistämistyötä tehdään

poikkihallinnollisesti eikä edistämistyö ei ole ainoastaan teknisen

toimen asia. Edistämisohjelmassa esitetään myös, että ryhmä raportoi ohjelman edistymisestä vuosittain päätöksentekijöille.

Esityslistan liitteenä jaetaan 20.11.2022 päivätty Iitin kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma liitteineen (liite 1: Asukaskyselyn yhteenveto ja liite  2. Liikenneympäristön toimenpiteet).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan, 20.11.2022 päivätyn Iitin kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman seuraavasti:
- edistämisohjelmaa toimenpideohjelmineen noudatetaan ohjeellisena tavoitteellisesti siten, että toimenpiteisiin esitetään tarvittavat määrärahaehdotukset ja edistämisohjelman toteutumista seurataan vuosittain. 
- ohjelmien edistymisestä annetaan raportti kunnanhallitukselle vuosittain vuosista 2023-2026.
- edistämisohjelma päivitetään ja uusitaan v. 2026 jälkeen.
- vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
- edistämisohjelmaa käsitellään ja seurataan poikkihallinnollisissa työryhmissä, kuten hyvinvointityöryhmässä ja liikenneturvallisuustyöryhmässä. Todetaan, että Iitin kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanjohtaja nimeää tarpeellisiksi katsomansa työryhmät.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.