Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 236 

Suunnittelutarveratkaisu, aurinkoenergian tuotantolaitos

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 236  

159/10.03.00/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Hakija: Sun Iitti Oy

 

Rakennuspaikka ja kaavoitustilanne: Kiinteistöt ------------- ---------------- Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaavan alueella.

 

Rakennustoimenpide: Aurinkoenergian tuotantolaitos (aidatut peilikentät muuntamoineen sekä sähköasema/muuntoasema). Aurinkovoimalan tavoiteltu liittymisteho on 60 MWp ja vuotuinen energiantuotto noin 60 000 MWh.

 

Suunnittelutarveratkaisun tarve: Rakennuspaikan sijainti MU-1-alueella (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja). (MRL 16 §)

 

Hakijan esittämät erityiset syyt ja perustelut sekä arvio vaikutuksista:

- Edesauttaa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista ja energiaomavaraisuutta. Alue sijaitsee metsän keskellä eivätkä aurinkopaneelit näy maisemassa.

- Kohteessa on suoritettu tarpeelliset luontoarvo- ja arkeologiset selvitykset.

- Hankkeesta on pyydetty YVA-tarpeen arviointia ELY-keskukselta, päätös saatu: ei tarvetta.

- Ympäristövaikutukset arvioitu hankekuvaus ja hankkeen ympäristövaikutukset -liitteessä (oheismateriaalina)

 

Lausunnot ja naapurien kuuleminen: Kunta on suorittanut naapurien kuulemisen. Huomautuksia hakemukseen saapui 5 kpl. Huomautukset sekä hakijan toimittama vastine huomautuksiin jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnan hallintosäännön 26 § 1 mom. kohdan 23o mukaan kunnanhallitus päättää suunnittelutarveratkaisuista (MRL 137 §).

 

Päätösharkinnassa on selvitettävä täyttyvätkö rakennusluvan erityiset edellytykset asemakaavan ulkopuolella (MRL 136 §). Koska myönteinen suunnittelutarve oikeuttaa hakemaan rakennuslupaa, tätä harkintaa ei tule jättää rakennuslupavaiheeseen, vaan se tulee tehdä jo suunnittelutarveratkaisussa.

 

Esityslistan oheismateriaalina jaetaan yleiskaavaote, hakemuksen asemapiirrokset (2 kpl), hankekuvaus ja hankkeen ympäristövaikutukset, saapuneet huomautukset sekä hakijan vastine huomautuksiin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Ehdotan, että kunnanhallitus antaa myönteisen suunnittelutarveratkaisun haetun mukaisesti.

Perustelut:
Kyseinen rakentaminen täyttää MRL 137 § mukaiset erityiset edellytykset rakennushankkeessa:
- alueella on metsä suurelta osin kaadettu viime vuosina, joten se soveltuu aurinkovoimalaksi, koska hankkeen toteuttamiseksi ei tarvitse tuhota metsää
- hakemuksella ei haeta merkittävää rakennusoikeutta, paneelien lisäksi rakennetaan ainoastaan muuntamorakennelmia, joten suunnittelutarvemenettely on sopiva asia ratkaista rakennusluvan edellytys voimalalle
-  ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
- on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
- rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
- ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Säädökset: MRL 16 §, MRL 136 § ja MRL 137 §. Kunnan hallintosäännön 26 § 1 mom. kohta 23o.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 21.12.2022.

Suunnittelutarvepäätös on voimassa 2 vuotta antopäivästä lukien, jonka kuluessa suunnittelutarveratkaisua vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

Lupa- ja valvontamaksu 460 e (rakennusvalvontataksa 11.1 §), veroton viranomaispalvelu.

Päätöksen tiedoksianto: Hakija, Hämeen ELY-keskus ja rakennusvalvontaviranomainen sekä ne, jotka sitä erikseen pyytävät.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.