Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 161 

Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala), hyväksymisvaihe

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 161  

34/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Kunnanhallitus on tehnyt kokouksessaan 17.5.2021 päätöksen Kausalan

asemakaavan muutoksen käynnistämisestä hammashoitolan ja Reitalan

alueella.

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2022

 

1. hyväksyä 21.2.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman

noudatettavaksi kaavahankkeessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on

nähtävänä myös tämän jälkeen koko kaavoitustyön ajan ja sitä päivitetään

tarvittaessa.

 

2. yhtyä kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen osalta 25.4.2022

päivättyyn kaavan laatijan vastineeseen

 

3. asettaa 25.4.2022 päivätyn kaavaehdotuksen (kartta kaavamääräyksineen ja selostus) MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi kunnan verkkosivuille ja tekniseen toimistoon. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

4. tiedottaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja oikeudesta

muistutuksen tekemiseen kuulutuksella kunnan verkkosivuilla

ja Iitinseudussa. Lisäksi MRA 27 §:n 4 momentin mukainen kirjallinen

ilmoitus toimitetaan toisella paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle.

 

5. pyytää lausunnot osallisilta viranomaisilta (MRA 28 §).

 

Kaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 16.5. -16.6.2022. Ehdotuksesta lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Muistutuksia ei jätetty.

 

Kuulemisen perusteella kaavaan lisättiin mahdollista muinaisjäännöstä koskeva määräys (historiallinen kylätontti). Lisäksi kaavaselostusta täydennettiin rakennetun ympäristön kuvauksen osalta sekä rakennettua ympäristöä koskevan vaikutusten arvioinnin osalta.

 

Kaavamuutoksesta pidettiin lisäksi viranomaisneuvottelu 5.9.2022 Hämeen ELY-keskuksen ja alueellisen vastuumuseon kanssa näiden vaatimuksesta. Neuvottelussa ei tullut esille uutta siihen nähden, mitä ELY-keskus ja alueellinen vastuumuseo ovat luonnosvaiheen ja ehdotusvaiheen lausunnoissaan esittäneet ja mitä kaavan laatija on näitä koskevissa vastineissaan esittänyt.

 

Viranomaisneuvottelun perusteella kaavaan lisättiin seuraava määräys:

"Korttelin 107 AL-alueella rakennusten ulkonäköä koskevista merkittävistä muutoksista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon kanssa".

 

Edellä selostetuilla lisäyksillä korjattu kaavaehdotus on päivätty 14.9.2022. Korjattu kaavaehdotus, kartta määräyksineen ja selostus, jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Selostuksen liitteenä 3 on kaavan laatijan vastine ehdotusvaiheen lausunnoista sekä liitteenä 4 viranomaisneuvotte-lun muistio.

 

MRA:n 32 §:n mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että 16.5. -16.6.2022 nähtävillä ollutta 25.4.2022. päivättyä kaavaehdotusta ei ole muutettu niin olennaisesti, että korjattu, 14.9.2022 päivätty kaavaehdotus pitäisi asettaa uudelleen nähtäville.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1. Valtuusto hyväksyy Kausalan asemakaavan muutoksen hammashoitolan ja Reitalan alueella 14.9.2022 päivätyn kaavaehdotuksen (kaavakartta määräyksineen, kaavaselostus) mukaisena selostusosassa ja kaavaselostuksessa mainituin perustein. 

2. Kaavapäätöksestä tiedotetaan MRA 94 §:n mukaisesti. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan MRA 93.2 §:n mukaisesti. Voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman, ellei tarvittaessa valitusajan jälkeen käytetä MRL 201 §:n mukaista määräystä, jolloin kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen. Voimaan tullut kaava lähetetään tiedoksi MRA 95.2 §:n mukaisesti pykälässä mainituille viranomaisille.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.