Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 160


 

Iitin kunnan rekisterinpitäjät

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 160  

121/07.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) on sovellettu

kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen

käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen rinnalle on

säädetty tietosuojalaki (5.12.2018/1050). Asetus on tuonut sekä

rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja

velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lain mukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.

 

Asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai

tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan

suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen,

henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai

useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen,

psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötieto voi määritelmän mukaan olla esimerkiksi paikkatieto, joka

kertoo jotakin tietystä henkilöstä; kuva, joka yhdistettynä esimerkiksi

osoitetietoihin kertoo jotakin tietystä henkilöstä tai tämän elinolo suhteista;

tai IP-osoite, jos tämä voidaan liittää tiettyyn käyttäjään tai käyttäjätunnus.

Henkilötiedon käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita

kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietojen kokoelmiin joko au

tomaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen poistaminen tai tuhoaminen.

 

Henkilörekisterillä tarkoitetaan mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja

sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein.

Tietojoukko voi olla keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai

maantieteellisin perustein jaettu.

 

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen,

virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee

henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

 

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,

viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja

rekisterinpitäjän lukuun. Lainsäädännössä on vakiintunut rekisterinpitäjän

termi.

 

Iitin kunnan voimassa olevan hallintosäännön 53 §:n mukaan kunnan

arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät nimeää kunnanhallitus, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. Hallintosäännön 68 §:ssä on todettu, että tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Muilta osin hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjiä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1. Iitin kunnan rekisterinpitäjänä 19.9.2022 lukien toimii kunnanhallitus      2. kehottaa toimialajohtajia nimeämään rekisterien vastuuhenkilöt omien vastuualueensa rekistereiden osalta 3.10.2022 mennessä
3. määrätä, että kukin toimiala huolehtii henkilötietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa kaikkia toimialajohtajia huolehtimaan, että henkilökunta suorittaa kunnan tietosuojakoulutuksen ja noudattaa voimassa olevaa tietosuojaohjeistusta.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.