Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 140 

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutosesitys tilan ------------- osalta, oikaisuvaatimus

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 119 

 

 

 

Valmistelija :                       Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Tilan Mäntyranta ------------- omistajat esittävät kirjeessään 29.5.2022 kaavamuutosta Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavaan heidän omistamansa tilan osalta. Tila Mäntyranta muodostaa tällä hetkellä yhden RA-rakennuspaikan. Hakijat esittävät, että tilalla pitäisi olla kaksi lomarakennuspaikkaa (RA) ja kaavaa tulisi muuttaa siten.

 

Perusteluna he toteavat mm. seuraavaa: "tilalla on ollut kaksi erillistä lomarakennusta, joista toinen on rakennettu v. 1973 ja toinen v. 1977. Molemmat ovat sijainneet vieläpä omilla lohkotuilla tiloillaan. Rakennusluvat on siis myönnetty huomattavasti ennen rantayleiskaavan laatimista. Rantakaavan laatija on jättänyt huomioon ottamatta olemassa olevan tilanteen, mitä ei voi lainkaan ymmärtää. Kuitenkin uusia rakennuspaikkoja on muodostettu huomattavasti pienemmille tonteille. Koska kysymyksessä ovat vanhat lomarakennuspaikat, jotka ovat olleet olemassa ennen rantayleiskaavan laatimista, olisi ne pitänyt merkitä kaavaan automaattisesti omiksi rakennuspaikoikseen. Koska rantayleiskaava on laadittu virheellisesti eikä siinä ole kohdeltu maanomistajia tasapuolisesti ja olemassa oleva tilanne on jätetty huomiotta, toivomme, että Iitin kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja rantayleiskaavan muutos saadaan vireille, jotta siinä voidaan korjata tapahtuneet virheet. Yksi asiaa vaikeuttanut virhe on Maanmittauslaitoksella tehty kirjaamisvirhe. Tämä virhe saatiin korjattua lukuisten yritysten jälkeen vasta 29.1.2016. Siinä lainhuutorekisteriin on korjattu omistusosuutemme oikein."

 

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 23.5.2000.

 

Todetaan, että kunnan rakennusvalvonnan tietojen mukaan Mäntyranta-tilalle

 

-Vuonna 1973  on haettu rakennuslupa loma-asunnolle (44 m2) ja saunalle (32,4 m2). Rakennuspaikkana on tuolloin ollut tilan Issula ---- määräala, jonka kooksi on ilmoitettu 4.000 m2. Mäntyranta-tila on myöhemmin lohkottu Issula-tilasta.

 

-Vuoden 1973 luvan asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalla ei ollut tuolloin mitään ennestään. Asemapiirroksessa loma-asunto oli nro 2 ja sauna (lähempänä rantaa) nro 1.

 

-Vuonna 1978 haettiin saunalle (25 m2) rakennuslupa. Rakennuspaikkana oli tuolloin tila Mäntyranta, jonka (rakennuspaikan) kooksi oli ilmoitettu 12.030 m2.

 

-Vuoden 1978 luvan asemapiirroksessa oli samantyylinen asemapiirros kuin v. 1973, mutta asemapiirrokseen oli vuoden 1973 luvan asemapiirroksen sauna nro 1 muutettu (toiseksi) loma-asunnoksi. Asemapiirroksessa oli siis nyt 1=loma-asunto, 2=loma-asunto ja 3=sauna.

 

-Vuonna 1986 haettiin  loma-asunnon laajennukselle rakennuslupa. Loma-asunto laajeni luvan mukaan 32,4 k-m2:stä 30,8 m2 eli yhteensä laajennuksen jälkeen loma-asunto on 63,2 k-m2. Rakennuspaikkana oli tuolloin tila Mäntyranta, jonka (rakennuspaikan) kooksi oli ilmoitettu 12.030 m2.

 

-Vuoden 1986 luvan asemapiirroksen mukaan laajennus koski rannalla olevaa loma-asuntoa nro 1, joka vuonna 1973 luvitettaessa oli sauna. Asemapiirros oli samantyylinen kuin vuonna 1973 ja 1978, paitsi, että siihen oli lisätty vaja. Asemapiirroksessa rannalla oleva loma-asunto (aiemmin sauna) = 1, loma-asunto = 2 ja rannalla oleva v. 1978 luvitettu sauna = 3 + nyt lisätty vaja.

 

-Vuonna 2011 haettiin  loma-asunnon laajennukselle (4,5 m2) rakennuslupaa. Asemapiirroksen mukaan laajennus koski loma-asuntoa nro 2. Rakennuspaikkana oli tuolloin tila Mäntyranta, jonka (rakennuspaikan) kooksi oli ilmoitettu 12.030 m2.

 

-Vuoden 2011 luvan asemapiirros oli erilainen kuin aiemmin - siinä rannalla oleva loma-asunto on A, toinen loma-asunto B ja v. 1978 luvitettu sauna C.

 

Mäntyranta-tilan muodostamisen jälkeen kaikki luvat, myös viimeisin, vuoden 2011 lupa, on haettu ja myönnetty siten, että kyseessä on yksi rakennuspaikka (tila Mäntyranta), jolla on yksi rakennusoikeus. Myös vuoden 2011 luvassa on rakennuspaikan pinta-alaksi ilmoitettu 12.030 m2, ei mitään määräalaa. Mäntyranta-tilan pinta-ala on ollut muodostushetkellä (lohkominen rekisteröity 1976) ja edelleenkin sama, 12.030 m2.

 

Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriotteesta selviää, että Mäntyranta-tilan lohkominen on jätetty edellytysten puuttuessa sikseen 26.4.2000. Maanmittauslaitoksen toimituspöytäkirjasta käy ilmi, että rakennustarkastaja on todennut lausunnossaan 8.6.1999, "ettei rakennuspaikan muodostamista voi ilman poikkeuslupaa tehdä. Rakennusluvat tilalla ----- oleville lomarakennuksille on myönnetty nimenomaan tilalle, eikä siitä muodostettavalle määräalalle. Valmisteilla olevassa rantaosayleiskaavassa tila ----- muodostaa yhden rakennuspaikan, eikä ole siis tarkoitettu jaettavaksi." 

 

Mäntyranta-tilan osaomistaja on hakenut v. 1999 poikkeuslupaa Mäntyranta-tilan muodostamiseksi kahdeksi rakennuspaikaksi. Iitin ympäristölautakunta ja kaavoitustoimikunta kunnan lausunnossa eivät ole puoltaneet poikkeusta. Lausunnon selostuksessa on mainittu, että kantatilan rakentamistilanne on todettu vuoden 1980 lääninhallituksen kielteisessä poikkeuslupapäätöksessä, jossa Issula-tilan ranta-alueelle haettiin 2 ha:n suuruiselle määräalalle poikkeuslupaa, mutta lupaa ei saatu; syynä oli liian suuri rantarakentamistiheys.

 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on hylännyt 22.9.1999 poikkeuslupahakemuksen rajan muodostamiseksi rantakaavan tarpeellisuusalueella. Kielteisen poikkeusluvan perusteluissa on todettu mm. seuraavaa: "Tilalla ---------- on rantaviivaa ainoastaan noin 120 metriä. Tilan mitoitus yhtenä rakennuspaikkana on jo noin 8,3 rakennuspaikkaa rantaviivakilometriä kohden." Lisäksi kielteisen poikkeusluvan perusteluissa todetaan, että tasapuolisuuskysymykset muiden maanomistajien kesken ja alueelle laadittavana olevan osayleiskaavan mitoitusperusteet on otettu huomioon.

 

Näin ollen rantayleiskaavan laadinta- ja hyväksymisvaiheessa on ollut tiedossa ja tulkinta, että Mäntyranta-tilalla on 1 rakennuspaikka, eikä kyse ole kaavavirheestä.

 

Lisäksi todetaan, että tilan omistajien keskinäiset jakosopimukset, omistusosuudet yms. ja lohkomiset ym. maanmittaustoimitukset eivät muuta kaavaa.

 

Rakennuspaikan suuri koko ei suoraan oikeuta useampaan rakennuspaikkaan. Kaavan laatimishetkellä osoitetut uudet rakennuspaikat riippuivat siitä, mikä oli kunkin tilan (emätilan) jäljellä oleva rakennusoikeus, ja mikä oli kaavan mitoitusperuste. Kaavan laatimisen aikaan jo ennestään muodostuneet rakennuspaikat on osoitettu kaavaan ja sen lisäksi uusia rakennuspaikkoja, mikäli tilalla on ollut jäljellä olevaa rakennusoikeutta mitoitusperusteiden mukaan.

 

Tässä tilan Mäntyranta tapauksessa ei rakennuslupien perusteella ollut ennestään muodostunut kahta rakennuspaikkaa, vaan yksi, koska lupien ja niiden asemapiirrosten mukaan Mäntyranta-tila oli ja on yhtä rakennuspaikkaa.

 

Kaavan laatija, DI Pertti Hartikainen/Karttaako Oy on tehnyt emätilaselvityksen (Issula) ja toteaa lausunnossaan 15.6.2022 seuraavaa: "Emätilan Leininselän rantaviivan muunnettu pituus on n. 1200 m. Leininselän rannalla on käytetty 12 rantarakennuspaikkaa, mikä merkitsee mitoitusta 10 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Tilan ----- osoittaminen kahdeksi rakennuspaikaksi kaksinkertaistaisi yhden tilan rakennusoikeuden yleiskaavan mitoitusperusteiden vastaisella tavalla. Ratkaisu vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun." Lausunnon liitteenä on emätilan Issula aluetta osoittava nykytilannetta kuvaava kartta. 

 

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavaan mitoitusperuste oli seuraava:

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Leininselkä kuuluu vyöhykkeeseen I ja Tyrisevä vyöhykkeeseen III.

 

Kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yleiskaavan laatimistarpeesta (MRL 36 §).

 

Oheismateriaali: rakennuslupien asemapiirrokset v. 1973-2011, kunnan kielteinen lausunto poikkeuslupaan v. 1999,  KAS:n kielteinen poikkeuspäätös  v. 1999, Maanmittauslaitoksen sikseen jätetyn toimituksen pöytäkirja v. 2000, emätilan Issula aluetta osoittava nykytilannetta kuvaava kartta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus .Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan kaavanmuutosta ei käynnistetä tilan Mäntyranta ------------- osalta.

Perustelut: Kaavanmuutostarkastelulle ei ole perusteita. Kaavan laatimisessa ei ole tapahtunut virhettä. Tilan ----- osoittaminen kahdeksi rakennuspaikaksi kaksinkertaistaisi yhden tilan rakennusoikeuden yleiskaavan mitoitusperusteiden vastaisella tavalla; ratkaisu vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun. Muut selostusosassa mainitut.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 140  

105/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Hakijat, tilan Mäntyranta ------------- omistajat, ovat jättäneet oikaisuvaatimusajan kuluessa 19.7.2022 oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 20.6.2022 § 19. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimustaan mm. tilan suurella pinta-alalla, riittävällä rantaviivalla ja sillä, että rakennukset ovat jo olemassa eivätkä siis lisää järven kuormitusta eikä rakennuksia eivätkä muuta jo olemassa olevaa tilannetta; kaavamuutoksella ei olisi vaikutusta ympäristöön, naapureihin tai muihin maanomistajiin. Lisäksi he toteavat, että kyseiseen kaavaan on jälkeenpäin lisätty rakennuspaikka v. 2015 hyväksytyllä kaavamuutoksella. He ilmoittavat, että sille on ollut perusteet kuten nyt haetulle kaavamuutokselle; ko. kaavamuutos on kuitenkin lisännyt uuden lomarakennuksen ko. järven rannalle toisin kuin nyt anottu kaavamuutos. Lisäksi he toteavat, että v. 2015 tehdyn kaavamuutoksen uuden rakennuspaikan pinta-ala on pienempi kuin hakijoiden rakennuspaikkojen pinta-alat, joten pinta-ala ei voi olla peruste anomuksen hylkäämiselle.

 

Pyhäjärven-Leiniselän-Urajärven rantayleiskaavaan ei kuitenkaan ole tehty kaavamuutosta v. 2015, joten hakijoita on pyydetty tarkentamaan, mitä kaavamuutosta he tarkoittavat.

 

Hakijat ovat 20.7.2022 toimittaneet täydennyksen oikaisuvaatimukseensa, jossa he toteavat, että he tarkoittivat v. 2018 (ei v. 2015) hyväksyttyä kaavamuutosta Kauramaan osakaskunnan tilan ------------- alueella. Lisäksi he toistavat täydennyksessään perustelunsa seuraavasti: "Tuolloiselle kaavamuutokselle on ollut perusteet kuten nyt haetulle kaavamuutokselle. Kaavamuutos on kuitenkin lisännyt uuden lomarakennuksen ko. järven rannalle toisin kuin anottu kaavamuutos. Uuden rakennuspaikan pinta-ala on pienempi kuin hakijoiden rakennuspaikkojen pinta-ala, joten pinta-ala ei voi olla peruste anomuksen hylkäämiselle."

 

Todetaan, että Kauramaan osakaskunnan tilan ------------- alueen kaavamuutoksen kaavaselostuksessa on todettu seuraavaa: " Muutoksella korjataan yleiskaavassa oleva virhe. Yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaan osakaskunnalla on oikeus yhteen rantarakennuspaikkaan, mutta sitä ei kaavassa ole osoitettu."

 

Kuten kunnanhallituksen päätöksessä 20.6.2022 on todettu, kaavan laatimisessa ei ole tapahtunut virhettä Mäntyranta-tilan ----- osalta ja tilan ----- osoittaminen kahdeksi rakennuspaikaksi kaksinkertaistaisi yhden tilan rakennusoikeuden yleiskaavan mitoitusperusteiden vastaisella tavalla; ratkaisu vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun.

 

Näin ollen Kauramaan osakaskunnan tilan alueen kaavamuutos ei ole verrannollinen Mäntyranta-tilan alueen haettuun kaavamuutokseen.

 

Oheismateriaali: oikaisuvaatimus 19.7.2022 ja Kauramaan osakaskunnan tilan alueen kaavamuutoksen kaavaselostus 1.2.2018

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Perustelut samat kuin kunnanhallituksen päätöksessä 20.6.2022 § 119. Lisäksi todetaan, että Kauramaan osakaskunnan tilan alueen kaavamuutos ei ole verrannollinen nyt haettuun Mäntyranta-tilan alueen kaavamuutokseen, koska Kauramaan osakaskunnan tilan alueen muutoksella korjattiin yleiskaavassa ollut virhe; yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaan osakaskunnalla oli oikeus yhteen rantarakennuspaikkaan, mutta sitä ei kaavassa ollut osoitettu."

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.