Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 55


Tasekirja 2022

 

 

Tilinpäätös 2022

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 55  

272/02.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Konsernitilinpäätöstä koskevat määräykset ovat kuntalain 114 §:ssä.

 

Kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa on noudatettava mitä kuntalaissa ja kirjanpitolaissa sekä muussa lainsäädännössä on säädetty. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan hallintopalveluiden vuosittain laatimia ohjeita. Toimielimet ja muut viranomaiset sekä kunnan tytäryhtiöt antavat tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot hallintopalveluiden ohjeiden mukaan.

 

Asiakirjat on koottu tasekirjaksi. Laadinnassa on noudatettu mitä kuntalaissa ja kirjanpitolaissa sekä muussa lainsäädännössä on säädetty.

 

Iitin kunnan taloudellinen tilanne vuonna 2022

 

Vuoden 2022 osalta talousarvio toteutui keskeisiltä osiltaan odotuksia paremmin. Kokonaisuutena tarkastellen tulosalueiden toimintatuotot ylittyivät ja toimintakulut alittuivat. Tulosalueittain tarkastellen merkittäviä, yli 100 t€ menoylityksiä talousarvioon kirjattuihin tavoitetasoihin nähden oli demokratiapalveluissa, yhdyskuntapalveluissa, koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Vastaavasti tulojen alitusta oli koulutuspalveluissa. SOTE-palvelukustannukset alittivat talousarvion tason merkittävästi.

 

Toimintakulut (ulkoiset + sisäiset) alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 1,5 prosentilla eli 761 963 eurolla. Toimintatuotot puolestaan ylittyivät 730 617 eurolla eli 10,5 prosentilla. Toimintakate oli 3,4 % eli 1 492 580 euroa muutettua talousarviota pienempi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon yhteenlaskettu osuus toimintakuluista on 54,0 %.

 

Tilikauden tulos, joka oli 1 562 137 euroa, toteutui muutettuun talousarvioon verrattuna 1 783 882 euroa parempana.

 

Vertailu edelliseen tilivuoteen, ulkoiset kustannukset

 

Toimintatuotot laskivat vuodesta 2021 7,9 prosenttia. Toimintakuluissa puolestaan nousua oli 4,4 prosenttia. Henkilöstökulut nousivat 7,7 % eli 812 290 euroa vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Palvelujen ostot nousivat 3,6 % % eli 1 074 255 euroa. Maksettujen avustusten määrä laski 90 088 eurolla eli yli kymmenellä prosentilla.  Henkilöstökulut ovat 24,93 % ja palvelujen ostot 68,11 % toimintakuluista. Muihin toimintakuluihin jää 6,96 % toimintakuluista. Kulujen keskinäisessä jakaumassa ei ole olennaisia muutoksia. Toimintakate kasvoi 2 221 652 eurolla eli muutosta edelliseen vuoteen nähden 5,6 prosenttia.

 

Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1 029 660 euroa eli 3,9 %. Valtionosuudet kasvoivat 1 124 730 euroa eli 6,2 %. Rahoitustuottojen ja kulujen netto oli 68 694 euroa, kun se edellisvuotena oli 52 519 euroa.

 

Vuosikate laski edellisestä vuodesta 51 087 eurolla, ollen kuitenkin ennustettua paljon korkeampi. Suunnitelman mukaiset poistot laskivat 50 787 euroa eli 3,1 prosenttia vuodesta 2021. Arvonalentumisia kirjattiin 1 355 623 euroa. Huomattavat arvonalentumiset johtuivat vanhan kunnantalon tasearvon alaskirjauksesta ja Kymiringin SVOP-lainan alaskirjauksesta.

 

Tilikauden tulos on 1 352 986 euroa alhaisempi kuin vuonna 2021 ja ollen kokonaisuutena 1 562 137 euroa positiivinen.

 

 

Merkittävät tapahtumat ja päätökset vuoden aikana

 

Vuoden 2022 alussa kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2022-2025. Strategia on rakenteeltaan erilainen aiempaan verrattuna ja on keskittynyt selvästi strategisen tason tavoitteiden asettamiseen yksittäisten keinojen sijasta. Strategian toteuttaminen käynnistyi isoin harppauksin ja sen voidaan katsoa avanneen uusia näköaloja kunnan ja sen toiminnan kehittämisen suuntiin, kuten hyvän strategian kuuluukin.

 

Talousvuoden aikana kunnan toiminta normalisoitui COVID-19 pandemian aiheuttamista rajoituksista, mutta Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vaikutukset energiamarkkinoihin ja kustannuskehitykseen yleisesti aiheuttivat merkittävän uuden haasteen vastattavaksi. Kuitenkin tältä osin vaikutukset kunnan toimintaan ovat olleet odotettuja kohtuullisempia toistaiseksi.

 

Keväällä 2022 myös Iitin kunta osallistui humanitäärisen avun antamiseen Ukrainaan ja olemme osaltamme olleet valmistautuneita tarvittaessa vastaanottamaan tilapäiseen suojeluun oikeutettuja henkilöitä Ukrainasta.

 

Osana kuntastrategian toteuttamista on toimintavuoden aikana valmisteltu Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Iitin kuntaan, hyväksytty teknistä toimialaa koskeva teknisten palvelujen hankinta- ja palvelustrategia, hyväksytty kunnalle ensimmäinen metsästrategia ja marraskuussa huolellisen valmistelun pohjalta Iitin kunnan tilaratkaisut selvitys, jossa linjataan kunnan käytössä olevien toimitilojen kehittämisen suuntaviivat seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Tilaratkaisut selvitykseen pohjautuen tavoitteena on vähentää käytössä olevia tiloja jopa yli 30 prosentilla, mutta samalla uudistaa tai korjata ja nykyaikaistaa kaikki palvelutoiminnassa tarvittavat tilat. Metsästrategia määrittelee ne toimintalinjat, joiden puitteissa kunnan metsäomaisuuden käyttöä arvioidaan jatkossa ja teknisten palvelujen selvitys luo pohjan kehittää kunnan omaa palvelutuotantoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tällä toimialalla.

 

Merkittävä prosessivuoden 2022 aikana oli myös Kausalan Lämpö Oy:n yritysjärjestelyjen toteuttaminen sekä päätös myydä kaukolämpötoiminnasta muodostettu Kausalan Kaukolämpö Oy Adven Oy:lle. Kaupan tavoitteena on mahdollistaa Kaukolämpötuotannon kehittäminen ja verkoston laajentaminen Kausalan alueella vastaamaan uusia ja kehittyviä tarpeita yhteistyössä vahvaa osaamista omaavan kumppanin kanssa. Valitettavasti kaupan toimeenpano on seisahtunut päätöksestä tehdyn valituksen vuoksi. Kauppahinnaksi hyväksyttiin 6,5 miljoonaa euroa ja siitä suurin osa kirjautuu aikanaan myyntivoitoksi, jolla rahoitetaan osaltaan merkittäviä kuntapalvelujen tuotantoon tehtäviä investointeja.

 

Osana tätä Kausalan Lämpö Oy:n järjestelyjä koskevaa prosessia on kuntaan perustettu uusi yhdyskuntainsinöörin virka, ja Iitin vesihuolto Oy on tehnyt konsessiosopimuksen Lahti Aquan kanssa. Tulevaisuuden kehityskulkuna on sulauttaa erillinen vesihuolto osakeyhtiö kunnan omaksi toiminnaksi.

 

Merkitykseltään pienempiä, mutta erittäin hyvää palautetta kerryttäneitä tapahtumia vuoden aikana ovat olleet tammikuussa käyttöön otettu latukone, joka hankittiin perintövaroilla. Kesäkauden aikana kunnostettiin ylimaakunnallinen ulkoilureitti niin, että talvikauteen 2022-2023 myös se saatiin koneella ajetun latu-verkoston piiriin.

 

Toukokuussa avattiin uudemman kunnantalon toisessa kerroksessa pienimuotoinen toimistohotelli, joka sai hyvän vastaanoton heti alusta lähtien.

 

Kunta teki vuoden 2022 aikana myös kiinteistökauppoja myyden linja-autoasema/ravintola rakennuksen Var-Invest Oy:lle sekä paloaseman kiinteistön Päijät-Hämeen Hyvinvointialueelle. Jälkimmäisen kaupan täytäntöönpano tapahtui vuoden 2023 puolella.

 

Hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyen syntyi myös uusi yhteistoimintasopimus useiden Päijät-Hämeen kuntien kesken PHHYKY:n toimintana järjestetyn ympäristöterveydenhuollon siirryttyä vuoden lopussa Hollolan kunnan hoidettavaksi.

 

Yhteenveto

 

Tämän käsiteltävänä olevan tilinpäätöksen myötä Iitin kunnan taloudellinen tilanne vahvistuu entisestään. Meillä on hyvät edellytykset kehittää kunnan vastuulle jääneitä tehtäviä ja kunnan elinvoimaa uuteen kuntastrategiaan ja muihin strategisiin asiakirjoihin tukeutuen. Tiedostettava on kuitenkin yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuminen ja selkeästi alkuvaiheessa oleva laskeva suhdanne, kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen tulonjakoon liittyvät riskit sekä niistä pidemmällä aikavälillä aiheutuvat elinvoiman kasvattamista edellyttävät haasteet.

 

Pystymme kuitenkin katsomaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin, onhan meillä vireillä useita elinvoimaa, työllisyyttä ja myös kunnan taloutta vahvistavia hankkeitta. Perheniemessä rakentamisvaiheeseen siirtymässä oleva Päijät-Hämeen ensimmäinen tuulivoimapuisto, kaavoitusvaiheessa oleva Anhavan tuulivoimahanke sekä aurinkovoimalahanke niin ikään Anhavan alueella osin kunnan omistamalla maalla. Lisäksi vaikeuksista huolimatta myös KymiRingin kaava-aluemerkittävine rakennusoikeuksineen tarjoaa edelleen tulevaisuudessa huomattavan mahdollisuuden uudelle ja varsin monipuoliselle yritystoiminnalle.

 

 

Oheismateriaali: Tilinpäätös 2022

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilivuodelta 2022 ja jättää sen tilintarkastajille
tarkastettavaksi.
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajankäsittelyn
jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
3. esittää tilikauden tuloksen käsittelystä valtuustolle seuraavaa:
- tuloutetaan taseessa olevaa poistoeroa 69 828,68 euroa:
- siirretään ylijäämä 1 631 965,25 euroa taseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.
4. oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätösinformaatioon
tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.