Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 45


 

 

Poikkeamislupa vakituiseen asumiseen Myllyjärventiellä Mankalassa

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 45  

278/10.03.00/2023  

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Hakija: Kiinteistön omistaja (lainhuuto 22.6.2016)

 

Rakennuspaikka ja kaavoitustilanne: Kiinteistö Aurinkoranta

142-421-1-286, Kymijoen-Mankalan rantayleiskaavan mukainen

RA-rakennuspaikka, koko 5.750 m2. Rakennuspaikalle kaava sallii yhden

loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu

kerrosala on enintään 130 k-m2. Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35

k-m2 ja sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa. Saunan,jonka enimmäiskoko on 25 k-m2. Muita talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala vaihtelee rakennuspaikan koosta riippuen, vähintään 5000 m2:n suuruisella rakennuspaikalla se on 200 k-m2.

 

Rakennustoimenpide: 1-kerroksinen, 1-asuntoinen 130 k-m2 suuruinen

omakotitalo. Kiinteistöllä on ennestään loma-asunto (26 k-m2), joka on

tarkoitus säilyttää lisärakennuksena, ja säilytettävä sauna (15 k-m2), sekä

säilytettävä talousrakennus 9 k-m2. Lisäksi yksi talousrakennus 8 k-m2

puretaan. Käytetyksi rakennusoikeudeksi jää yhteensä 50 k-m2.

 

Poikkeaminen: Poikkeamista haetaan Kymijoen-Mankalan

rantayleiskaavasta. RA-rakennuspaikkaa käytettäisiin vakituiseen

asumiseen. Kokonaisrakennusoikeuteen ei haeta muutosta, joten

kokonaisrakennusoikeus pysyisi 200 k-m2.

Poikkeamista anotaan maankäyttö-ja rakennuslain 171 §:n l momentin

nojalla saman lain 43 §:n l. momentista.

 

Vesihuolto ja tieyhteydet: Vesi hankitaan rakennuspaikalla omasta kaivosta. Jätevedet käsitellään mustien vesien osalta umpisäiliössä ja harmaiden vesien osalta maaperäsuodatuksella. Kiinteistölle on olemassa oleva, ympäri vuoden hoidettu tie valtion tieltä perille asti, pituudeltaan noin 500m.

 

Hakija esittämät erityiset syyt ja perustelut sekä arvio vaikutuksista:

Haetaan uudestaan poikkeamislupaa.

Poikkeamislupa on myönnetty 17.6.2019. Ko lupa meni vanhaksi vastaavan rakennusmestarin sairauden takia rakennusluvan lähettämisen lähettämättä jättämisen takia.

Alueella on vakituista asutusta ja yritystoimintaa. Ympäristöön ei aiheudu

haittoja muutoksesta, eikä hanke vaikeuta kaavan toteutumista. Tontin

tarkoituksenmukainen kunnan strategiaa toteuttava käyttö mahdollistuu.

 

Lausunnot ja naapurien kuuleminen: Rakennustarkastaja on lähettänyt

kuulemisen yhdelle naapurille ja hakija on kuullut muut naapurit. Yksi

naapureista on pyytänyt saada päätöksen asiasta.

 

Kunnan hallintosäännön 26 § 1 mom. kohdan 6m mukaan kunnanhallitus

päättää poikkeamispäätöksistä (MRL 171 §, 172 §)).

 

Poikkeamislupa voidaan myöntää vain, jos MRL 171.2 §:ssä säädetyt

poikkeamisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät ja jos lisäksi on olemassa

 

 

pykälän 1 momentissa tarkoitettu erityinen syy. Erityiset syyt ovat

luonteeltaan maankäytöllisiä, eivät esimerkiksi henkilökohtaisia.

 

MRL 174.2 §:n mukaan kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika,

jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeamislupaan voidaan asettaa

ehtoja.

 

Rakennustarkastaja on tehnyt maastokäynnin rakennuspaikalla 10.5.2019.

Esityslistan oheismateriaalina jaetaan yleiskaavaote ja hakemuksen

asemapiirros.

 

Rakennuslautakunta puoltaa poikkeamista seuraavin perusteluin:

- Hakija on esittänyt poikkeamiselle erityisiä syitä, jotka ovat perusteltuja

poikkeamiselle

- Rakennuspaikka sijaitsee maantien välittömässä läheisyydessä ja

kohtuullisen matkan päässä palveluista. Maantielle on matkaa

rakennuspaikalta noin 400 metriä. Vuolenkosken taajamaan on matkaa noin

11 km ja Kausalan taajamaan noin 23 km.

- Lähellä, noin 2,5 km:n etäisyydellä on yritystoimintaa ja samalla palveluja

Yli-Kaitalan matkailuyrityksessä

- Lähellä, vajaan kilometrin säteellä, on yleiskaavassa 1 AM-alue,

1 A-rakennuspaikka ja kaavan ulkopuolella pysyvää asutusta (1 talous).

- Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai

alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun

tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden

saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään

rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai

muita vaikutuksia.MRL 171 §, 1 ja 2 mom.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan uudelleen RA-rakennuspaikan käyttämiseksi vakituiseen asumiseen kokonaisrakennusoikeudella 200 k-m2.

 

Peruste ja perustelut:

 

Kuten rakennuslautakunnan ja teknisen lautakunnan aiemmissa

lausunnoissa. MRL 171.1 - 2 § Kunnan hallintosäännön 13 §

 

Iitin kunta aiemmat päätökset ja lausunnot:

Rakennuslautakunta § 34 15.05.2019

Tekninen lautakunta § 74 11.06.2019

Kunnanhallitus § 150 17.06.2019

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.3.2023.

 

 

Poikkeamispäätös on voimassa 2 vuotta antopäivästä lukien, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava (MRL 174.2 §).

 

Lupa- ja valvontamaksu 517,50 € (rakennusvalvontataksa 11 §), veroton

viranomaispalvelu

 

Päätöksen tiedoksianto:

Hakija, ELY-keskus ja rakennusvalvontaviranomainen sekä ne, jotka sitä

erikseen pyytävät. MRL 174.3 - 4 §.

 

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.