Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 10.01.2023/Pykälä 4


 

 

Rakennetun ympäristön kevätkatselmus 2022, kehotusten jatkotoimenpiteet

 

Viranomaislautakunta 03.02.2022 § 7

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

 

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus tai siisteys laiminlyödään, kunnan valvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.

 

Katselmuksen pitäminen perustuu MRL:n 166 §:än sekä jätelain 75 §:än. Katselmuksesta ilmoitetaan etukäteen kuulutuksella nettisivuilla tai paikallislehdessä.

 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti puh. 040 559 6498 ja rakennustarkastaja Petri Miettinen, puh. 040 487 6927.

 

Ehdotus Ympäristönsuojelutarkastaja

 

Viranomaislautakunta päättää järjestää keväällä 2022 kevätkatselmuksen. Viranomaislautakunta päättää kokouksessa katselmuksen ajankohdan sekä muista mahdollisista yksityiskohdista katselmuksen järjestämiseen liittyen.

 

Päätös Viranomaislautakunta:

 

 Keskustelun kuluessa Reijo Houni ehdotti, että lautakunta laatii tuleville katselmuksille ohjelman kierrettävistä kohteista niin, että tulevilla katselmuskerroilla kohteeksi otetaan osa asemakaava-alueesta sekä yksi Iitin kylistä. Kevään 2022 katselmuksen kohteeksi Houni ehdotti Valtatie 12:n vartta, etenkin Kymiringin aluetta.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa lautakunta oli yksimielisesti Reijo Hounin tekemän ehdotuksen kannalla.Puheenjohtaja totesi viranomaislautakunnan päättäneen järjestää kevätkatselmuksen 5.5.2022 klo 9 alkaen, kohteena Valtatie 12:n varsi ja Kirkonkylä-Radansuun alue.

 

Viranomaislautakunta 31.05.2022 § 20 

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, petri.miettinen@iitti.fi

 

Katselmuskierros suoritettiin 5.5.2022 klo 9.00-13.30.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää katselmuskierroksen perusteella seuraavista kehotuksista:

------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.

-------------------------------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.

----------------------------------------------------------------
Kehotus: Palaneen talon rakenteet tulee purkaa perustuksineen 30.10.2022 mennessä.

--------------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.

----------------------------------------------------------------
Kehotus: Rakennuksen julkisivu tulee kunnostaa 30.9.2022 mennessä.

---------------------------------------------------------------------------------------
Kehotus: Rakennuksen julkisivu sekä savuhormi tulee kunnostaa 30.9.2022 mennessä.

----------------------------------------------------------------
Kehotus: Rakennuksen julkisivu tulee kunnostaa 30.9.2022 mennessä.

-------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.

--------------------------------------------------------------------------------------
Kehotus: Romahtanut kaarihalli sekä käytöstä poistettu rikkoutunut kasvihuone tulee purkaa 31.12.2022 mennessä.

-------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.

Seuranta: Määräajan umpeuduttua rakennustarkastaja käy tarkastamassa, että toimenpide on suoritettu.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet: Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan ryhtyä pakkokeinojen käyttämiseen (uhkasakko, teettämisuhka). Ennen
velvoitteen ja uhkasakon tai teettämisuhan asettamista viranomaislautakunta kuulee asianosaista ja antaa asiassa päätöksen, josta voi valittaa (tästä kehotuksesta ei voi valittaa, koska se on asian valmistelua). Viranomaislautakunnan on ilmoitettava poliisille esitutkintaa varten asiasta, jossa annetaan velvoite sakon tai teettämisen uhalla; ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos teko/laiminlyönti on vähäinen eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Lisäksi viranomaislautakunnan on lähetettävä maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Mikäli lautakunta tekee uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätöksen, siitä peritään taksan mukainen maksu, joka on tällä hetkellä 287,50 euroa; lisäksi mahdollisesta uhkasakon tai teettämisuhan täytäntöönpanopäätöksestä peritään maksu, joka on tällä hetkellä 575 euroa.

 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Viranomaislautakunta 10.01.2023 § 32  

57/10.03.00/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, petri.miettinen@iitti.fi

 

Rakennustarkastaja on seurannut 31.5.2022 § 20 kehotuksissa määrättyjen toimenpiteiden toteutumista niille asetettuihin määräaikoihin mennessä. Niiltä kiinteistöiltä, joiden osalta toimenpiteet eivät olleet toteutuneet, on pyydetty selvitys asiasta.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää seuraavista jatkotoimenpiteistä 31.5.2022 § 20 annettuihin kehotuksiin, joita ei ole määräaikaan mennessä noudatettu:

-------------------------------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.
Toimenpide: Kiinteistön omistajan selvitys meneillään. Asia käsitellään tämän selvityksen valmistumisen jälkeen ja omistajalle lähetetään uusi selitys/kuulemispyyntökirje.

----------------------------------------------------------------
Kehotus: Palaneen talon rakenteet tulee purkaa perustuksineen 30.10.2022 mennessä.
Toimenpide: Kiinteistön omistajalle annetaan lisäaikaa 30.6.2023 mennessä suorittaa toimenpiteet kiinteistöllä (taloudelliset ja terveydelliset syyt).

---------------------------------------------------------------------------------------
Kehotus: Rakennuksen julkisivu sekä savuhormi tulee kunnostaa 30.9.2022 mennessä.
Toimenpide: Maankäyttö- ja rakennuslain 166.1 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Selityspyynnössä/kuulemisessa esille tulleet seikat otetaan huomioon ja kiinteistön omistajalle annetaan lisäaikaa toimenpiteiden suorittamiseen. Kiinteistön julkisivussa olevat asiat tulee kunnostaa 30.06.2023 mennessä, jonka jälkeen rakennustarkastaja suorittaa kiinteistöllä katselmuksen.

-------------------------------------------------------------
Kehotus: Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 31.8.2022 mennessä.
Toimenpide: Maankäyttö- ja rakennuslain 166.1 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
sekä MRL 169§ Ulkovarastointi. Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu. Selityspyynnössä/kuulemisessa esille tulleet seikat otetaan huomioon ja kiinteistön omistajalle annetaan lisäaikaa toimenpiteiden suorittamiseen. Kiinteistön ympäristö tulee siistiä 30.06.2023 mennessä, jonka jälkeen rakennustarkastaja suorittaa kiinteistöllä katselmuksen.

--------------------------------------------------------------------------------------
Kehotus: Romahtanut kaarihalli sekä käytöstä poistettu rikkoutunut kasvihuone tulee purkaa 31.12.2022 mennessä.
Toimenpide: Toimenpiteitä ei ole suoritettu määräaikaan 31.12.2022 mennessä. Kiinteistönomistajalle lähetetään selitys/kuulemiskirje.

 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.