Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 10.01.2023/Pykälä 3


Liite 1 Ympäristönsuojelun toimintaohje 1.4.2023 alkaen Iitti

 

 

Viranomaislautakunnan toimivallan siirto ympäristönsuojelun viranhaltijalle

 

Viranomaislautakunta 10.01.2023 § 3  

264/00.01.01/2023  

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2021 § 27 hyväksynyt hallintosäännön, jossa viranomaislautakunnalle on annettu tehtäväksi ja toimivallaksi päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus. Laki ympäristönsuojelun hallinnosta (24.1.1986/64) 5 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus. Ulkoilulain (13.7.1973/606) 20 §:n mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena ei voi toimia kunnanhallitus.

 

Toimivallan delegointi viranhaltijoille on perusteltua asioiden sujuvan käsittelyn takia. Joissakin asioissa lakisääteiset määräajat edellyttävät nopeaa käsittelyä, mihin lautakunnan kokousaikataulu ei välttämättä sovi. Lisäksi toimivallan delegoinnilla taataan ympäristönsuojelun toimintakyky myös lomien ja muiden virkavapaiden aikana. Merkittävät asiat, kuten ympäristö- ja maa-ainesluvat jäävät lautakunnan päätettäväksi.

 

Iitin kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei toimivallan siirtoa ole erikseen säännöksillä rajoitettu.

 

Viranomaislautakunta on 21.10.2021 § 12 päättänyt toimivaltansa siirrosta ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Tämän jälkeen Heinolan kaupungin organisaatiossa on tapahtunut henkilömuutoksia, joiden takia viranhaltijatason toimivallan vastuuhenkilöitä on muutettava. Lisäksi toimintaohjeeseen on lisätty toimintaa sujuvoittavia toimintavallan siirtoja.

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää delegoida toimivaltaansa ympäristönsuojelun viranhaltijoille esityslistan liitteenä 1 olevan luettelon mukaisesti 1.3.2023 alkaen ja korvata viranomaislautakunnan 21.10.2021 § 12 hyväksymän delegoinnin nyt hyväksytyllä toimintaohjeella.

 

Päätös Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan ja muutettu päätösehdotus jaettiin osallistujille kokouksessa.

Keskustelun kuluessa Reijo Houni ehdotti, että toimintaohjeen kohtia 1.4 ja 1.5 selvennetään. Puheenjohtajan tiedustellessa lautakunta oli yksimielisesti Reijo Hounin tekemän ehdotuksen kannalla.

Puheenjohtaja totesi viranomaislautakunnan päättäneen delegoida toimivaltaansa kokouksessa tehdyin muutoksin 1.3.2023 alkaen ja korvata viranomaislautakunnan 21.12.2021 § 12 hyväksymän delegoinnin nyt hyväksytyllä toimintaohjeella.

 

Pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksyneet pykälän 3 selvennystä, joten tämä pykälä tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. (Merk. 14.2.2023 pöytäkirjanpitäjän puolesta palvelusihteeri Tiina Mikkola)

Ptk tark.