Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 132


Liite 3 Hallintosääntö
Liite 4 Hallintosääntömuutos rinnakkaisteksti

 

 

Hallintosäännön päivitys

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 132  

136/00.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Iitin kunnan nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 1.8.2021 kunnanvaltuuston päätöksellä 15.6.2021 § 27.

Hallintosäännön sisällöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä keskeinen asiakirja.

Kuntalain 109 §:n mukaan hallintosäännön on oltava saatavilla kunnan kotisivulla yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön ohella kunnan toiminnan muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan. Sanalla "tarpeelliset" korostetaan hallintosäännön sisällön joustavuutta. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita kuin säännöksessä mainittuja määräyksiä. Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa ja vain muutamat säännökset kuntalaissa rajoittavat valtuuston harkintavaltaa. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita, joista kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä.

Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset hallintosäännöllä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaiselle valta päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännön määräyksistä muuten kuin muuttamalla sitä. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.

Hallintosäännön osat ovat:

I osa: Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

II osa: Talous ja valvonta

III osa: Valtuusto

IV osa: Päätöksenteko ja hallintomenettely

V osa: Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

Nykyistä hallintosääntöä ei ole päivitetty sen hyväksymisen jälkeen ja tähän päivitysesitykseen on kerätty sekä hallintosäännössä havaittuja virheitä korjaavia että toimintaa kehittäviä hallintosäännön muutoksia. Muutokset on esitetty erillisessä liitteessä ns. rinnakkaistekstin muodossa, jossa rinnakkain ovat vanha ja uusi hallintosääntöteksti. Oheismateriaalina on myös kokonaisuutena voimassa oleva hallintosääntö.

Sivistyspalvelujen organisaatiouudistukseen liittyvät hallintosääntömuutokset valmistellaan niiden ja niihin liittyvien muiden valmistelua vaativien asioiden laajuuden takia käsiteltäväksi erillisenä asiana, organisaatioselvityksen jatkovalmistelua koskevan kunnanhallituksen päätöksen mukaisella aikataululla.

Olennaisimmat muutokset hallintosääntöön:

§ 10-16 Selkeytetään esittelijöiden nimeämistä käsiteltäväksi yhdessä pykälässä.

 

§ 22 Poistetaan puutarhuri (ei virka), lisätään yhdyskuntainsinöörin toimivaltuudet, päivitetään paikkatietoinsinöörin toimivaltaa ja nimikettä maankäyttöinsinööriksi, tehdään muutoksia mm. varhaiskasvatuksen ja kansalaisopiston virkojen osalta, poistetaan varajohtajat sekä tehdään johtoryhmän osalta pieniä käytännön toimintamalleja vastaavia muutoksia toimivaltuuksiin.

 

§ 23 Päivitetään vastaamaan nykyistä yhteistoimintasopimusta Hollolan kunnan kanssa.

 

§ 25 Päivitetään konsernijaoston tehtäviä konserni- ja tila-asioiden käsittelyyn.

 

§ 148 Lisätään kokouspalkkioihin palkkio vaikuttamistoimielimille.

 

Näiden muutosten lisäksi hallintosäännön päivityksen yhteydessä korjataan kirjoitus- ja numerointivirheitä, joilla ei ole vaikutusta hallintosäännön asiasisältöön. Nämä korjaukset tehdään toimistotyönä viimeisteltäessä hallintosäännön julkaisuasu.

 

Hallintosäännön muutoksia on yksityiskohtaisten tekstikirjausten osalta käsitelty vielä johtoryhmässä 1.6.2023 ja tästä syystä rinnakkaistekstiliite lähetetään kunnanhallitukselle erillisenä lähetyksenä perjantaina 2.6. ja julkaistaan silloin myös verkkoon.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hallintosäännön muutosten hyväksymistä liitteen mukaisena niin, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2023.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.