Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 217


Liite 15 Monetra Oulu Oy Osakassopimus
Liite 16 Monetra Oulu Oy liittymissopimus

 

Tulkkauspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen ja Monetra Oulu Oy:n osakkeiden merkitseminen

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 217  

249/02.06.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Viranomaisen velvollisuudesta järjestää tulkitseminen ja kääntäminen on säädetty mm. kielilaissa 423/2003, hallintolaissa 434/2003, laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Tulkkaus- ja käännöspalveluilla edistetään viestinnän ja asioiden hoidon sujuvuutta sekä oikeusturvan toteutumista. Palvelujen tarve korostuu, kun asiat liittyvät oikeuksiin, etuihin ja velvollisuuksiin.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on ylläpitänyt vuodesta 2017 alkaen Lahden seudun tulkkikeskusta, jonka tehtävänä on ollut tulkkien välitys sekä valtionkorvausten koordinointi ja hakeminen. Lisäksi tulkkikeskus on tuottanut myös pienimuotoisesti tulkkipalveluita. Yhtymä on vastannut tulkkauspalvelujen kilpailuttamisesta. Tulkkikeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 3 palvelusihteeriä ja 1 tulkki.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi tulkkikeskus on tarjonnut palveluita myös alueen kunnille mm. opetus- ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Valtionkorvauksen piirissä olevien tulkkauksia ei ole laskutettu kunnilta vaan yhtymä on hakenut valtionkorvauksen suoraan, jos kunta on tehnyt sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen tukemisesta ja laskutuskäytännöistä on sovittu yhtymän kanssa.

 

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnat eivät voi enää hankkia tulkkaus- ja käännöspalvelujen kaltaisia tukipalveluja hyvinvointialueilta nykyisen in-house-periaatteen mukaisesti. Hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä on selvitetty tulkkaus- ja käännöspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja (selvitys liitteenä).

 

Selvityksen perusteella tulkkauspalvelujen hankkimista in house yhtiöltä pidetään ensisijaisena vaihtoehtona sekä hyvinvointialueen että kuntien näkökulmasta. Ratkaisuvaihtoehto ei edellytä resursseja edellyttäviä kilpailutuksia ja mahdollistaa jo toiminnassa olevan in-house yhtiön valmiiden toimintamallien hyödyntämisen. Tämä vaihtoehto on myös todennäköisemmin toteutettavissa aikataulun (1.1.2023) puitteissa. Selvitystä ja ratkaisumallia on käsitelty hyvinvointikuntayhtymän työvaliokunnassa syksyn 2022 aikana. Alueen kunnista tulkkauspalveluiden käyttö on selvästi suurinta Lahdessa. Vaikka palvelutarpeet ovat osassa kuntia hyvin vähäisiä, kyetään in-house yhtiöltä palvelut hankkimalla vastaamaan yksittäisiin ja ennakoimattomiin tarpeisiin joustavasti ja nopeasti.    

 

In-house mallissa palveluita ostetaan hankintalain 15 §:n mukaisesti sidosyksiköltä ilman kilpailuttamista. Tämä edellyttää vuoden 2022 aikana toiminnassa olevan tulkkaus- ja käännöspalveluita tarjoavan ja täysin julkisomisteisen yrityksen osakkeiden ostamista ja sidosyksikköaseman toteutumisen varmistamista. Palvelusopimukseen tulee sisällyttää tulkkaus- ja käännöspalvelut sekä tilaus- ja välityspalvelut. Valtionkorvausten koordinoinnista ja hakemisesta vastaavat jatkossa hyvinvointialue ja kunnat omalta osaltaan. Hyvinvointialueen on lisäksi sisällytettävä palvelusopimukseen vammaisten tulkkauspalvelut, jotka hyvinvointialueen tulee järjestää alueen tarjoamissa palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 612/2021 5 § 3 momentin mukaisesti.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on käynnistänyt omalta osaltaan neuvottelut Monetra Oulu Oy (yhtiö) kanssa. Hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt Monetra Oulu Oy:n osakkeiden merkitsemistä kokouksessaan 14.11.2022. 

 

Monetra Oulu Oy on julkisyhteisöjen omistama yhtiö, jonka toimialana on tuottaa ja kehittää maakunta- ja kuntasektoria palvelevia tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä tulkkaus- ja käännöspalveluita. Monetra Oy omistaa yhtiöstä noin 51 prosenttia ja yhtiö kuuluu Monetra-konserniin. Muita merkittäviä osakkeenomistajia ovat Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Yhteensä yhtiöllä on 107 osakkeen omistajaa per 31.12.2021. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tarkoittamana omistajiensa (hankintayksiköitä) sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiön osakkeenomistajat ja yhtiö ovat solmineet osakassopimuksen, johon uudet osakkaat liittyvät.

 

Sidosyksikkö on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. Hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa sidosyksikköön samalla tavalla kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sidosyksikön myynti muille kuin omistajille on enintään viisi (5) prosenttia liikevaihdosta ja enintään 500.000 euroa vuodessa.

 

Yhden osakkeen merkintähinta on 1.290,00 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät.

 

Päätöksien jälkeen yhtiö lähettää merkintälistan ja osakassopimuksen allekirjoitettaviksi sekä ohjeet osakkeen maksua varten. Osakkeesta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, mutta varainsiirtoveroilmoitus tulee kuitenkin tehdä.

 

Iitin kunnan tulkkipalveluntarve liittyy satunnaisiin tarpeisiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnahallitus  merkitsee tiedoksi tulkkauspalveluita koskevan selvityksen ja päättää:

- järjestää tulkkauspalvelut esittelytekstissä selvitetysti in-house yhtiö-pohjaisen mallin mukaisesti
- merkitä yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290,00 euroa
- liittyä Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen
- valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja liittymissopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.