Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.10.2022/Pykälä 181


 

Kansalaisopiston rehtorin viran ja kansalaisopiston tehtävien hoito

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 91 

 

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi ja Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Kansalaisopiston rehtorin tehtävä on ollut osa-aikainen jo useita vuosia. Tehtävää on hoidettu opettajatehtävän ohella ja viimeisimpänä tehtävään on sisällytetty 40% sivistystoimen suunnittelutehtäviä koulutoimistosta.

 

Vakinaisesti virkaa hoitanut henkilö on ollut virkavapaalla kesäkuusta 2020 alkaen ja irtisanoutunut 31.5.2022 lukien. Virkavapaan aikana rehtorin tehtävässä on ollut sijainen alkuperäisen virkavapaan ajan. Jatketun virkavapaan aikana 1.5.2021-30.4.2022 kansalaisopiston rehtorin tehtävää on hoitanut sivistystoimenjohtaja oman toimensa ohella ja kansalaisopistolle on palkattu määräaikainen palvelusihteeri siten, että hän on osin myös avustanut varhaiskasvatusta talousasioissa.

 

Sivistystoimenjohtaja on esittänyt järjestelyn toimineen hyvin hänen hoitaessaan rehtorin hallinnollisia ja suunnitteluun liittyviä tehtäviä ja palvelusihteerin rutiiniluonteisia kansalaisopiston toimistotehtäviä. Tältä pohjalta sivistystoimenjohtaja esittää kansalaisopiston rehtorin tehtävien sisällyttämistä pysyvästi sivistystoimenjohtajan tehtävään 1.6.2022 alkaen ja näin kansalaisopiston rehtorin viran lakkauttamista. Viran lakkauttaminen kuuluu hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanvaltuuston toimivaltaan.

 

Kansalaisopiston toiminnan järjestämisen eri vaihtoehtoja on käsitelty viimeksi laajemmin koulutuslautakunnassa vuosien 2018-2019 aikana. Koulutuslautakunta on tehnyt 8.1.2019 päätöksen kansalaisopiston toiminnan jatkamisesta kunnan omana toimintana. Samassa kokouksessa koulutuslautakunta on päättänyt kansalaisopiston rehtorin tehtävien täyttämisestä vakinaisena seuraavin perusteluin:

 

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisen monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Tavoitteiden saavuttamiseksi kansalaisopiston on tehtävä yhteistyötä sekä kunnan että kunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö monien eri tahojen kanssa vaatii verkostoitumista ja sitoutumista verkostoihin. Valtio antaa erilaisia laatu- ja kehittämisavuistuksia kansalaisopistoille. Iitin kansalaisopisto tarvitsee valtionapukelpoisten opetuskokonaisuuksien kartoittamista ja opetuskokonaisuuksien tuomista koulutustarjontaan.

 

Tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa toimivin ratkaisu olisi täyttää virka niin, että kansalaisopiston rehtorin tehtävänkuvaan kuuluisi osana myös koulutuspolun kokonaissuunnittelu sekä vaativien koulutukseen liittyvien asioiden valmistelu koulutoimistossa.

 

Merkittävä osa kansalaisopiston toiminnasta edellämainitun päätöksen jälkeen on toteutettu sijaisjärjestelyin ja tarkkaa kokonaiskuvaa ns. normaalivahvuudella tapahtuvasta toiminnasta on vaikea saada.

Kuntastrategiaan on kirjattu yhdeksi strategiseksi projektiksi kuntapalvelujen uudistamissuunnitelma vastaamaan kunnan hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeistä toimintaympäristöä. Alatavoitteena tälle on määritetty sivistyspalvelujen kehittämisohjelman laatiminen (varhaiskasvatus, opetus, kirjasto, liikunta, kulttuuri, nuoret). Myös hyte-työn organisointia selvitetään samassa yhteydessä ja kansalaisopistolla on edellä mainitusti jo aiemmin tunnistettu tehtävä hyvinvoinnin edistämisen saralla.

 

Kansalaisopiston rehtorin irtisanoutumisen jälkeen tehtävien järjestelyjen vaihtoehdoista ei ole aikataulullisesti ollut mahdollista käydä laajempaa keskustelua. Sivistystoimenjohtajan esitys on sinänsä ratkaisuna mahdollinen ja myös taloudellisesta näkökulmasta edullinen vaihtoehto edellyttäen, että toiminnan kehittämiseen riittää resursseja. Kokonaisuutena edellyttänee toiminnan kannalta olennaisena muutos valiokuntakäsittelyä yleisen tahtotilan ja tavoitetason määrittämiseksi.

 

Pysyväksi tarkoitetut ratkaisut on perusteltua tehdä sivistyspalvelujen kehittämisohjelman yhteydessä tai osana sen valmistelua, joka on ajoitettu alkavaksi varsinaisesti syyskaudella 2022. Sijaisjärjestelyn jatkaminen vähintään siihen saakka on tarkoituksenmukaista.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1. lähettää virkajärjestelyn palveluvaliokunnan sekä elinvoima- ja resurssivaliokunnan ohjattavaksi
2. pitää nykyisen tehtäväjärjestelyn (oto) voimassa 31.10.2022 saakka.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Jari von Becker poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Kunnanhallitus 17.10.2022 § 181  

95/12.07/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Kansalaisopiston rehtorin viran täyttämistä ja kansalaisopiston tehtävien hoitoa on käsiteltu palveluvaliokunnassa 31.8.2022. Valiokunnan ohjauksena on kanta, että Iitin kansalaisopistolle palkataan erillinen rehtori.

 

Lisäksi Iitin kansalaisopisto toteutti kyselyn 6.4.-20.4.2022, jolla kartoitettiin asiakaspalautetta sekä mahdollisimman monien toiveita ja ehdotuksia kansalaisopiston toiminnan kehittämisestä.

 

Kyselyssä arvioitiin kansalaisopiston toimintaa melko ajanmukaiseksi, omaperäiseksi, tunnetuksi, joustavaksi ja monipuoliseksi. Myös alueiden tarpeet huomioidaan melko hyvin. Toiminta on korkealaatuista ja arvostettua.

 

Kuitenkin vastaajien mielestä kansalaisopiston kursseista ja toiminnasta on tietoa saatavilla melko heikosti tai heikosti, joten kansalaisopiston näkyvyyttä ja toimintaa on kehitettävä ja toimintaa tuotava paremmin kuntalaisten tietoisuuteen.

 

Kyselyn sanallisissa vastauksissa muun muassa toivottiin näkyvämpää omaa rehtoria, joka vastaisi kokonaisuutena kansalaisopiston toiminnasta, kurssitarjonnan monipuolisuudesta, tiedottamisesta sekä palautteisiin vastaamisesta.

 

Havaintojen, palautteen ja palveluvaliokunnan ohjauksen perusteella esitetään rehtorin viran täyttämistä aiemman käytännön mukaisesti 60% työajalla. Mikäli tehtävään löytyy henkilö, jolle on mahdollista osoittaa aiemmin hyväksi havaitun toimintamallin mukaisesti opetus- tai suunnittelutehtäviä tai muita sivistyspalvelujen kehittämistä tukevia tehtäviä on tämä mahdollista.

 

Rehtorin tehtävään katsotaan olennaisena osana sisältyvän kansalaisopiston toimistotyöhön sisältyviä tehtäviä, kuten tiedottamista, kurssi- ja asiakirjahallintoa, laskutusta sekä kansalaisopiston oman asiakaspalvelun tehtäviä. Sivistystoimenjohtajan antaman selvityksen perusteella koulutoimistossa on tarvetta jakaa vastaavan tyyppisiä tehtäviä, joiden kanssa on mahdollista järjestää täysi työaika rehtoritehtävän lisäksi.

 

Tehtävä esitetään täytettäväksi edellä mainitusti 1.1.2023 lukien niin, että rekrytointiprosessi viedään läpi loka-. ja marraskuun aikana.

 

Kansalaisopiston kyselyn yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kansalaisopiston rehtorin virka täytetään jatkossa 1.1.2023 lukien vakinaisena 60% työajalla aiemman käytännön mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan työaika pyritään rakentamaan täydeksi muilla esim. opetus- tai suunnittelutehtävillä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.