Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinympäristövaliokunta
Muistio 06.09.2022/Asianro 29


Liite 1 Talousarvionlaadintaohje 2023 ja raami
Liite 2 Investointiohjelma 22 - 26

 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025 sekä investointiohjelma 2023 - 2027, elinympäristövaliokunnan ohjaus

 

Elinympäristövaliokunta 06.09.2022 § 29  

24/02.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus 1.8.2021 voimaantulleen kunnan hallintosäännön ja valtuuston päätöksen

 17.8.2021 mukaan elinvoima- ja resurssivaliokunnan yhtenä tehtävänä on

 ohjata kuntakonsernin talouden kehyksien, talousarvioesitysten mm.

 investointien valmistelua. Lisäksi elinvoima- ja resurssivaliokunta ohjaa

 talousarvion käyttötalousosan valmistelua yhteistyössä

 palveluvaliokunnan kanssa (yhteiset talousarviokokoukset), seuraa

 talousarvion toteutumista ja ohjaa tarvittaessa talousarviomuutosten

 valmistelua.

 

 Elinympäristövaliokunnalle ei ole suoraan osoitettu talousarvioon ja

 taloussuunnitteluun liittyviä tehtäviä, mutta elinympäristövaliokunnan

 tehtäväalaan (mm. kunnan rakennetun ympäristön ja kiinteän omaisuuden

 ylläpito) luonnollisesti liittyy myös määrärahojen kohdentaminen ja

 taloussuunnittelun, mm. investointien, yhteensovittaminen hankkeiden

 toteuttamistarpeeseen.

 

 Kunnanhallituksen 15.8.2022 antamassa talousarviohjeessa todetaan mm. seuraavaa:

 

 "Kaikkien strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen yhtä aikaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Strategiasta on pyrittävä valitsemaan konkreettisimmin lyhyellä aikavälillä vaikuttavat tavoitteet, joilla pyritään lisäämaan asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista

 voidaan seurata todennettavissa olevilla mittareilla. Talousarviotyössä tulee toimialojen esittää konkreettiset toimenpiteen strategisten projektien eteenpäin viemiseksi. Toimenpiteen ja niillä tavoiteltavat vaikutukset tulee avata talousarvioteksteissä.

 

 Toimialojen henkilöstösuunnittelu tulee tehdä koko suunnitelmakaudelle siten, että erikseen toimitettavalla pohjalla ilmoitetaan nykyinen henkilöstö sekä tulevat muutokset seuraavan kolmen vuoden sisällä. Muutokset tulee perustella ja ennakoida.

 

 Vuodelle 2023 palkankorotuksiin varataan keskimäärin 3,0 prosentin korotus ja vuodelle 2024 3,1 prosenttia

 

 Kustannusten osalta nousua on sisällytetty talousarviossa henkilöstö-kulujen lisäksi kaikkiin kulueriin. Menopaineet on sopeutettava talousarvioraamin tasoon menoja vähentämällä tai tuloja lisäämällä.

 

 Investointien osalta noudatetaan vuoden 2022 talousarvion mukaista investointisuunnitelmaa. Investointien toteutusaikataulua ja vaikuttavuutta strategian tavoitteiden osalta tulee arvioida kriittisesti. Erityistä huomiota investointien talousarviosuunnittelussa tulee kiinnittää siihen, että investoinnit saadaan käynnistettyä ja läpivietyä talousarviovuoden aikana."

 

 Kunnanhallituksen asettaman talousarvioaikataulun mukaan valiokuntien kokoukset talousarvioesityksen sisällöstä on pidettävä 22.9. - 10.10.2022. Talousarvioesitystä ei ole vielä laadittu, joten tässä vaiheessa valiokunta antaa ohjausta talousarvioesityksen laadintaa varten.

 

 Teknisellä toimialalla erityisiä haasteita talousarvion ja -suunnitelman laatimiselle asettaa polttoaineiden ja sähkön hinnan nousu /säästötavoitteet. Lisäksi rakennusmateriaali- ja muut kustannukset ovat nousseet. Myös hyvinvointialueiden aloittaminen näkyy teknisellä toimialalla kiinteistönhoidossa ja viranomaislautakunnan maksuosuuksissa. Neuvottelut hyvinvointialueiden kiinteistöjen vuokrauksesta/myynnistä ovat vielä tässä vaiheessa kesken. Viranomaislautakunnan talousarviosta jää pois pelastuspalvelujen osuus. Ympäristöterveydenhuollon (elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu) järjestäminen siirtyy Phhykyltä Hollolan kunnalle, joka toimii vastuukuntana 1.1.2023 alkaen. Yhteiseksi toimielimeksi muodostetaan ympäristöterveys-lautakunta.

 

 Kokouksessa käydään läpi katuverkon PTS:ää ja katusaneeraustarpeita, joista tekninen johtaja on pitänyt esityksen valtuustoseminaarissa 1. - 2.9.2022.  Rakennusmestari Timo Vaaranto on antanut lausuntonsa 1.9.2022 siitä, mitkä hänen näkemyksensä mukaan ovat keskeisimmät katusaneeraustarpeet.

 

 Lisäksi kokouksessa käydään läpi rakennusten tilatarveselvitystä ja rakennusten akuutteja korjaustarpeita. Kokouksessa kuullaan kutsuttuna asiantuntijana myös kiinteistömestari Mikael Willbergiä. Kiinteistömestari on laatinut ehdotuksen kohteista, jotka v. 2023 toteutettaisiin kiinteistönhoidon käyttötalouden pienkorjausmäärärahoilla.

 

 Tilatarveselvitystä käydään tarkemmin läpi tässä kokouksessa omassa pykälässään.

 

 

Oheismateriaali: Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohje 15.8.2022

 Investointiohjelma 2022 - 2026

 

 Merkittiin, että kokouksessa kuultiin tässä asiassa kutsuttuna asiantuntijana kiinteistömestari Mikael Willbergiä. Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Atte Savelainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.28.

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta ohjasi seuraavaa:

- Katuverkon korjauksissa edetään tehdyn PTS:n mukaan siten, että toteutusjärjestys valitaan tien kunnon ja vaikuttavuuden (mm. asukasmäärä) mukaan.
- Katuverkon korjauksissa keskitytään suunnitteluun vuonna 2023 ja suunnittelun lisäksi toteutetaan vain välttämättömät pienet kohteet. Tehdyn suunnittelun perusteella budjetoidaan vuodelle 2024 määrärahaa isompaan saneerauskokonaisuuteen. Hulevesikorjausten osuus tulee olla erikseen.
- Hulevesien yleissuunnitelmaan varataan määrärahaa käyttötalouteen.
- Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että katujen suunnittelun (katusuunnitelmat, rakennussuunnitelmat) ja kilpailutuksen tulee olla tehtynä riittävän ajoissa parhaimman kilpailutushyödyn ja toteutuksen takaamiseksi.
- Satamahankkeisiin budjetoidaan edelleen määrärahaa.
- Suunniteltaessa ja budjetoitaessa hankkeita, tulee kaikki kustannusvaikutukset, ml. purkamiskustannukset, ottaa huomioon. Rakennusten purkamiset tulee hoitaa saman tien, kun tiloille ei ole enää käyttöä.
- Kouluinvestointeihin sisältyvän liikuntasalin/-hallin suunnittelussa tulee lähteä siitä, että se monitoimitila, joka mahdollistaa myös esim. kulttuuri- ja messutapahtumia. Liikuntahallin tulee olla riittävän kokoinen täyttäen tarpeelliseksi arvioitavien liikuntalajien viralliset vaatimukset (mm. täysmittaisuus). Myös riittävät katsomotilat ja pysäköintitilat sekä esteettömyys tulee ottaa suunnittelussa ja budjetoinnissa huomioon.