Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 27


 

Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta Iitin aurinkoenergian tuotantolaitoshanke, Hämeen ELY-keskukselle

 

Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 28  

106/11.00.02/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 044 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Hämeen ELY-keskusta on pyydetty arvioimaan, onko Sun Iitti Oy:n Iitin kuntaan suunnitteilla olevaan aurinkoenergian tuotantolaitokseen tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

 

Hämeen ELY-keskus pyytää Iitin kunnan, kaavoitusviranomaisen sekä ympäristönsuojeluviranomaisen kannanottoa YVA-arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Iitin aurinkoenergian tuotantolaitoshankkeessa.

 

Iitin kunnanhallitus antaa kunnan sekä kaavoitusviranomaisen lausunnon kokouksessaan 28.6.2022.

 

Lausuntopyyntö liitteineen on esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

 

Päätös Esittelijä ehdotti kokouksessa, että viranomaislautakunta päättää antaa ELY-keskukselle seuraavan lausunnon:

"Asia HAMELY/943/2022

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat rakennusaikana ja rakennuspaikan muokkaamisesta.

Hankkeessa haetaan Iitin kunnalta suunnittelutarveratkaisua ja kaavoitusprosessia alueelle ei ole käynnissä.

Iitin kunnan Kausalan - Kirkonkylän osayleiskaavassa 2012 on huomioitu luontoselvitykset ja valtion ympäristöhallinnon olemassa olleet tietoaineistot.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset (melu, pöly ja vesien samentuminen) ovat paikallisia ja ajallisesti rajattuja.

Aurinkoenenrgian tuotantolaitoksen rakentamisella voi olla hankekuvauksen perusteella vaikutuksia maisemaan, luonnoltaan erityisen arvokkaiden alueiden ja hankealueeseen rajoittuvan suojelualueeseen sekä kaavassa merkittyyn luo-kohteeseen. Vaikutukset lajistoon voivat olla pitkäaikaisia.

Vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ei hankekuvauksen mukaan ole hankkeen valmistuttua.                

Hankkeen yhteisvaikutukset ympäristöön KymiRingin moottoriradan kanssa ovat mahdollisia, mutta vähäisiä.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty jo viitasammakkoselvitys. Liito-orava-, pesimälinnusto-, lepakko-, kasvillisuusselvitykset sekä arkeologinen selvitys toteutetaan vielä suunnitteluvaiheessa kesän 2022 aikana.

Ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta ei ole merkitystä käytetäänkö ympäristövaikutusten selvittämiseen YVA-menettelyä vai erillisiä selvityksiä. Tärkeintä on saada hankkeen taustalle riittävät ympäristövaikutusten selvitykset."

Viranomaislautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: "Viranomaislautakunta katsoo, että YVA-menettelyä ei tarvita."