Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 26


 

Päätös tilapäisestä leirintäalueesta, MXGP Caravan, 8/2022

 

Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 27  

71/11.02.06/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Asia Päätös tilapäisestä leirintäalueesta

 

Hakija SF-Caravan Kaakkois-Häme ry

 SF-Caravan Lahden Seutu ry

 Harjutie 11 A 1

 15560 Nastola

 

 Yhteyshenkilö: Veikko Vuorialho, p 050 385 5639

 

Asian vireilletulo Ilmoitus väliaikaisesta leirintäalueesta on saapunut 25.5.2022.

 

Toiminta Tilapäinen leirintäalue järjestetään 300 matkailuajoneuvolle ja 100 teltalle. Toiminta ajoittuu 11.8.-15.8.2022 väliselle ajalle.

 

 Toiminta tuotetaan yhteistyössä Lahti Events Oy:n kanssa erillisen yhteistyösopimuksen mukaan (mm. talousvesi ja jätehuolto).

 

 Alueelle tuodaan juomavesikontti ja umpisäiliöitä jätevesille.

 

Sijaintipaikka  Alue sijaitsee Iitin Tillolassa osoitteessa Kymentie 748 (kiinteistöillä 142-411-4-217 ja 142-411-4-296) KymiRingin alueella moottoriradan ja Kymentien (Vt12) välisellä alueella. Tarkempi tapahtumapaikka on merkitty ilmoituksen liitteenä olevaan karttaan. Tapahtuma-alue sijaitsee Miehonkankaan pohjavesialueella (2E). Kaavoissa ei ole estettä tilapäisen leirintäalueen perustamiselle.

 

Ilmoittamisen peruste Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle.

 

Viranomaisen toimivalta Ulkoilulaki 20 § ja Iitin kunnan hallintosääntö 15 §.

 

Ilmoituksen käsittely Ilmoitus on tullut vireille 25.5.2022. Siitä laadittu kuulutus ja ilmoitus ovat nähtävillä 26.5.-24.6.2022 Iitin sähköisellä ilmoitustaululla (www.iitti.fi). Tänä aikana kuulutus ja ilmoitus ovat nähtävillä myös Iitin vanhalla kunnantalolla.

 

Ilmoituksesta 1.6.2022 tehtyihin lausuntopyyntöihin vastasivat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, terveydensuojeluviranomainen ja Iitin kunnan kaavoittaja. Hämeen ELY-keskus ei lausunut ilmoituksesta.

 

Tarkastukset Ilmoituksen johdosta ei ole tehty tarkastusta.

 

Lausunnot Terveydensuojeluviranomaisen lausunto 7.6.2022:

Leirintäalueen talousveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä, käymälöistä vastaa ilmoituksen mukaan Lahti Events. Talousveden käytöstä on tehtävä erillinen terveydensuojelulain 18 a §:ssa säädetty ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle.

 

Ilmoituksessa ei ole selvitetty alueelle sijoitettavien käymälöiden lukumäärää. Käymälöiden määrän arvioinnissa tulee noudattaa StM asetusta 405/2009 suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta, jonka mukaan osallistujamäärän ollessa 751-1000, tulee käymälöitä olla vähintään 5 kpl miehille ja 4 kpl naisille.

 

Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsienpesuun tai muu riittävä mahdolisuus käsihygienian ylläpitoon. Käymälät on tyhennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista.

 

Ilmoikseen ei ollut liitetty selvitystä käymälöiden, matkailuautojen jätevesien tyhjennyssäiliön ja jäteastioiden sijainnista. Jäteastiat on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin.

 

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa.

 

Pelastusviranomaisen lausunto 13.6.2022:

Leirintäalueesta ja sen toiminnasta on laadittava pelastussuunnitelma (pelastuslaki 379/2011, 15 §, pelastusasetus 407/2011, 1§). Suunnitelmassa tulee esittää alueen ja sen toimintaan liittyvät vaaran paikat ja riskit sekä antaa ohjeita niiden ennaltaehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa leirintäalueen pitäjä.

 

Mikäli leirintäalueen toimintaan liittyy rakennuksia, rakennuksilla tulee olla rakennuslupa ja niiden on täytettävä rakennuslupapäätöksessä edellytetyt ehdot.

 

Mahdollisen tulentekopaikan turvallisuus on arvioitava tapauskohtaisesti ja paikan etäisyys esim. rakennuksista ja rakennelmista tulee olla vähintään 8 metriä. Nuotiota tai muuta avotulta (kuten maapohjasta eristämätöntä kertakäyttögrilliä) ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

 

Alkusammutuskaluston osalta tulee leirintäalueilmoituksessa esitetyn lisäksi huomioida seuraavat vaatimukset:

- alueen hoitajan käytettävissä (esimerkiksi vastaanottopisteessä) tulee olla vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin

 - kutakin alkavaa 15 vaunupaikkaa tai 60 telttapaikkaa kohden tulee olla vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin. Käsisammuttimen hakumatka ei saa ylittää 40 metriä.

- sammuttimien sijainnin merkintäkyltit tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti havaittavissa.

 

Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden tulee olla vähintään 4 metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä. Matkailuajoneuvojen turvavälien tulee olla vähintään 4 metriä:

- toisesta matkailuajoneuvosta

- toisesta etuteltasta

- toisesta etukatoksesta

- toisesta matkailuajoneuvopaikan puisesta laverista tai siihen liittyvästä aidasta

- erillisestä teltasta

- vetoautona käytettävästä matkailuautosta tai

- vetoautosta, joka ei liity kyseiseen palokuormakokonaisuuteen.

 

Telttojen keskinäinen turvaetäisyys tulee olla vähintään 4 metriä.

 

Leirintäalueen liikennejärjestelyissä tulee huomioida kohteen saavutettavuus pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Leirintäalueella on oltava pelastustie, ja se on pidettävä aina esteettömänä. Pelastustien mitoituksesta on olemassa erillinen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ohje. Pelastusajoneuvon tarvitsema suora ajoleveys on vähintään 3,5 metriä. Pelastustien reitistä ja evakuointipaikoista tulee tehdä tarkka kartta, joka pidetään nähtävillä alueen ilmoitustaululla.

 

Kaavoittajan lausunto 6.6.2022:

- Alue soveltuu sijainnin puolesta tilapäiseen tapahtuma-aikaiseen leirintätoimintaan. Kohde on kaavoitettu majoitusrakennukselle (Hotelli)

- Läheisyydessä ei ole häiriintyvää asutusta.

- Maanomistajan suostumus luonnollisesti on selvitettävä

- Asemakaava-alueen infraa ei ole luovutettu kunnalle sen keskeneräisyyden takia. Niinpä katujen, vesihuollon ja toimivuudesta kunnalla ei ole tietoa, eikä vastuuta.

- Kaavassa osoitetun kadun toimivuus ja riittävyys tulee selvittää mm. pelastusteiden osalta

- Hakemuksessa kerrotaan, että matkailuajoneuvot vievät harmaan veden mennessään. Käytännössä usein autoilijat tyhjentävät ko. vesikuorman lähtiessään ns. ajokaivoon, ennen maantielle siirtymistä. Miten hakija aikoo järjestää ajokaivot, tai valvoa ettei likavesiä valuteta alueen maastoon?

- Useamman yön kestävä majoittuminen kaipaa usein suihkupalveluja. Johtaa autojen ja vaunujen likavesiin (kts. edellä). Tai varikkorakennuksen suihkupalveluja kaivattaisiin. Varikolle ei ole kuitenkaan järjestetty kunnallistekniikkaa kunnan hyväksymällä tavalla. Vesijohtoa ei saa ottaa käyttöön, ellei jätevesijärjestelmiä ole rakennettu ja hyväksytty käyttöön kunnan ja muiden viranomaisten toimesta.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä 24.6.2022 mennessä.

 

Toiminnanharjoittajan vastine

Toiminnanharjoittajalta (SF-Caravan Kaakkois-Häme ry ja Lahti Events Oy) on 20.-21.6.2022 pyydetty sähköpostitse vastine lausuntoihin 28.6.2022 mennessä.

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Ilmoituksen mukainen tilapäinen toiminta hyväksytään ja lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:  

 

Lupamääräykset 

 1. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten turvallisuudelle, liikenneturvallisuudelle ja ympäristön pilaantumiselle tai merkittävää viihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle tai roskaantumista. Toiminta ei saa loukata muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. (UL 19.1 §)

 

 1. Leirintäalueelle on asetettava vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava poliisi-, pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (UL 20 §)

 

 1. Leirintäalueelle tulee olla laadittu pelastussuunnitelma, joka tulee toimittaa pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vrk ennen leirintäalueen käyttöönottoa. Suunnitelmassa tulee esittää alueen ja sen toimintaan liittyvät vaaran paikat ja riskit sekä antaa ohjeita niiden ennaltaehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. (UL 19.3 §, PelastusL 14, 15 §; Pelastusasetus 1 §)

 

 1. Alueella tulee olla riittävästi alkusammutuskalustoa. Sammuttimien sijainnin merkintäkyltit tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti havaittavissa. (UL 19.3 §; Pelastuslaki 14 §)

 

 1. Leirintäalueelle tulee varata riittävästi öljyntorjuntakalustoa ja selkeät ohjeet sen käyttöön. (UL 19 §; YSL 17 §)

 

 1. Yhdelle leiripaikalle tulee varata vähintään 80 m2:n ala. Alueen pinta-ala riittää ilmoituksessa mainitulle matkailuajoneuvomäärälle.

 

 1. Matkailuajoneuvojen tulee sijaita vähintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan (kokonaisuuden uloimmasta pisteestä mitattuna) ja kahdeksan metrin etäisyydellä rakennusten räystäslinjoista. Samoin telttojen keskinäinen etäisyys ja etäisyys matkailuajoneuvoihin tulee olla vähintään 4 metriä. (UL 19.3 §; Pelastuslaki 15 §)

 

 1. Leirintäalue tulee järjestää niin, että se on saavutettavissa pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Alueella on oltava pelastustie, ja se on pidettävä aina esteettömänä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Pelastustiet -ohjeen mukaisesti. (UL 19.3 §; Pelastuslaki 15 §)

 

 1. Leirintäalueen tulee olla merkitty opastein tai aidattu. Tapahtumajärjestäjien tulee ohjata matkailuajoneuvojen pysäköintiä leirintäalueella. (UL 19 §)

 

 1. Leirintäalueella tulee olla näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä:
  • toiminnasta vastaavan henkilön puhelinnumero
  • alueen käyntiosoite ja koordinaatit
  • yleinen hätänumero
  • järjestyssäännöt ja turvallisuusohjeet
  • kartta pelastusreitistä ja evakuointipaikoista. (UL 19 §)

 

 1. Leiriytyjille tulee olla käytössä käsienpesumahdollisuuksineen vähintään neljä käymälää naisille ja neljä käymälää miehille. Yksi näistä käymälöistä tulee varata liikuntaesteisille. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista. (StM asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä 1 §)

 

 1. Alueelle on järjestettävä matkailuajoneuvojen jätevesien (septitankkien ja harmaiden vesien) tyhjennysmahdollisuus. Alueelle on laitettava opasteet tyhjennyspisteiden sijainnista. Käymälät ja septitankkien tyhjennyspiste tulee yhdistää viemäriin tai olla varustettu riittävällä määrällä umpisäiliöitä, jotka tyhjennetään asianmukaisesti jäteveden- puhdistuslaitokselle. Umpisäiliöt on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristöhaittaa, vaaraa pohjaveden pilaantumiselle tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. (UL 19 §; YSL 17 §)

 

 1. Leirintäalueella käytössä olevan talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset talousvedelle. Talousveden käytöstä on tehtävä erillinen terveydensuojelulain 18a §:ssä säädetty kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaisille viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. (TervSuojeluL 17, 18a §; StM asetus talousvedestä 4 §)

 

 1. Alueen siisteydestä tulee huolehtia koko tapahtuman ajan ja alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita. Alue on siivottava päivittäin ja jäteastiat tyhjennettävä välittömästi tapahtuman päätyttyä. Jätteiden keräyksessä tulee huomioida kierrätys ja lajittelumahdollisuudet Kymen jätehuoltomääräysten 15 § mukaisesti. Jätteitä ei saa välivarastoida tai säilyttää alueella. Jäteastiat on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. (UL 19 §; JL 8, 13, 28, 29, 72-76 §; Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 15, 35 §, StM asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä 1 §)

 

Toiminnanharjoittajan on toimitettava tapahtuman jätehuoltosuunnitelma viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamista ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksytettäväksi.

 

 1. Avotulen teko on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tulipaikat tulee sijoittaa ja rakentaa paloturvallisesti suojaisiin paikkoihin ja tulipaikoilla tulee olla riittävät turvallisuusohjeet. Metsäpalovaroituksen aikana tulen teko alueella on kielletty. Avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa. (Pelastuslaki 6 §)

 

 1. Mikäli leirintäalueen toimintaan liittyy rakennuksia tai rakennelmia, niillä tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen lupa ja niiden tulee täyttää lupapäätöksessä edellytetyt ehdot. (UL 19 §)

 

 1. Leirintäalueen pitäjän tulee pitää kirjaa jätteistä ja jätevesistä, niiden määristä ja toimituspaikoista, häiriötilanteista ja huomautusten johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito on toimitettava Iitin kunnan ympäristönsuojeluun pyydettäessä. (YSL 6, 172 §; JL 122.1, 123 §)

 

 

Päätöksen perustelut Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö:

 

 1. aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle;
 2. vahingoita luontoa;
 3. aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista;
 4. vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä;
 5. vaaranna liikenneturvallisuutta;
 6. loukkaa mulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

 

 Leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mitä palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä terveydellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen säädetään ja määrätään.

 

 Kunnan leirintäalueviranomainen voi ulkoilulain 25 §:n mukaan antaa ilmoituksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamiseksi tilapäisellä leirintäalueella. Jos UL 19 §:ssä mainittujen seurausten syntymistä ei voida määräyksin estää, kunnan leirintäalueviranomainen voi kieltä aiotun toiminnan kyseisessä paikassa.

 

 Järjestyshäiriöitä, turvatoimia ja tulentekoa koskevat määräykset on annettu ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi.

 

 Pelastusviranomaisen lausunnossa sanotaan alkusammutuskalustosta seuraavaa: Alueen hoitajan käytettävissä tulee olla vähintää yksi luokan 27A144B käsisammutin. Lisäksi on oltava kutakin alkavaa 15 vaunupaikkaa tai 60 telttapaikkaa kohden vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin. Käsisammuttimen hakumatka ei saa ylittää 40 metriä.

 

 Öljyntorjuntakalustolla varautuminen on määrätty pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

 

 Käymälä- ja suihkutiloja koskeva lupamääräys on tarpeen terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Käymälöiden tarpeen määrää vähentää matkailuvaunujen kemialliset käymälät.

 

 Talousveden laatuvaatimusta koskevalla määräyksellä varmistetaan, että talousvesi on laadultaan soveltuvaa talousvesikäyttöön.

 

 Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi sekä roskaantumisen, ympäristön pilaantumisen ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Viemäriä ja umpisäiliötä koskeva määräys on annettu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

 

Luvan voimassaolo Lupa on voimassa 11.8. - 15.8.2022.

 

Sovelletut oikeusohjeet Ulkoilulaki (1343/1994)

 Jätelaki (646/2011)

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.1.2020 lähtien

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009)

 Terveydensuojelulaki (763/1994)

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)

 Pelastuslaki (379/2011)

 Pelastusasetus (407/2011)

 

Päätös Keskustelun kuluessa Reijo Houni ehdotti, että päätökseen tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:

- Lupamääräykseen 4 lisätään vaatimus, että alueen hoitajalla tulee olla käytettävissä luokan 34A 183B C käsisammutin.

- Lupamääräykseen 7 tehdään muutos, että kahdeksan metrin etäisyysvaatimus lasketaan seinälinjasta, eikä räystäästä. Määräyksen perusteluihin lisätään YMa 848/2017 § 29.

- Lupamääräykseen 8 lisätään vaatimus, että pelastustien kantavuuden tulee olla vähintään 26t.

- Lupamääräykseen 10 lisätään vaatimus, että tulotielle on lisättävä opastetaulut leirintäalueelle.

- Lupamääräykseen 15 lisätään vaatimus, että alueelle on osoitettava tupakointipaikka ja siellä on oltava palamaton asia. Mikäli leirintäalueella sallitaan grillaaminen, grillihiilille on myös oltava palamaton astia.

Puheenjohtajan tiedustellessa lautakunta oli yksimielisesti Reijo Hounin tekemän ehdotuksen kannalla. Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneet hyväksyä leirintäalueilmoituksen Reijo Hounin lupamääräyksiin ehdottamin lisäyksin ja muutoksin.

 

 

Jakelu SF-Caravan Kaakkois-Häme ry, Veikko Vuorialho

 Lahti Events, Markku Vihtilä

 

Tiedoksi Päijät-Hämeen pelastusviranomainen

 Päijät-Hämeen terveydensuojeluviranomainen

 Iitin kaavoittaja

 

 Päätös kuulutetaan Iiitin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

 

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua tiedoksisaannista.