Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2022/Pykälä 129


 

Iitin kunnan ja kaavoitusviranomaisen lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Iitin aurinkoenergian tuotantolaitoshankkeessa

 

Kunnanhallitus 28.06.2022 § 126  

106/11.00.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.

 

Hämeen ELY-keskusta on pyydetty arvioimaan, onko Sun Iitti Oy:n Iitin kuntaan suunnitteilla olevaan aurinkoenergian tuotantolaitokseen tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

 

YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaisiin hankkeisiin sovelletaan YVAmenettelyä. Tämän lisäksi YVA-menettely voi tulla harkinnanvaraisesti sovellettavaksi ELY-keskuksen päätöksellä, mikäli hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, edellä tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVAL 3 §). Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä on säädetty YVA-lain liitteessä 2.

 

Hämeen ELY-keskus pyytää Iitin kunnan, kaavoitusviranomaisen sekä ympäristönsuojeluviranomaisen kannanottoa YVA-arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Iitin aurinkoenergian tuotantolaitoshankkeessa.

 

Sun Iitti Oy:n esittämän aurinkoenergian tuotantolaitoksen hankealue sijoittuu noin puolentoista kilometrin päähän KymiRing-moottoriurheilukeskuksen alueesta ja se on kokonaislaajuudeltaan

noin 145 hehtaaria. Aurinkovoimalan tavoiteltu liittymisteho on 60 MWp ja vuotuinen energiantuotto noin 60 000 MWh.

 

Hankealue sijaitsee Iitin kunnan itäosassa noin neljän kilometrin päässä kuntakeskus Kausalasta Urajärven ja KymiRing-moottoriurheilukeskuksen välisellä alueella. Hankealue koostuu Yrjö ja Hanna -säätiön omistamasta noin 75 ha laajuisesta kiinteistöstä 142-411-4-189 sekä Iitin kunnalta

vuokrattavasta kiinteistön 142-411-4-365 osa-alueesta, jonka laajuus on alustavasti noin 70 ha. Hankealueen kokonaislaajuudeksi muodostuu näin ollen 145 ha. Iitin kunnan kaavoittajan (tekninen johtaja) lausunto:

- Alueella olevat Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaava ja KymiRingin asemakaava eivät sinällään poissulje aurinkovoimalaa. Toiminta edellyttää kuitenkin viranomaisten vaatiman luvituksen.

- Koska alue sijaitsee metsän keskellä ja aurinkovoimala jää matalaksi, ei voimalasta aiheudu nykyiseen asutukseen häiriötä eikä maisemahaittaa kauemmaksi. Tällä hetkellä ei ole vireillä asunto- tai muuta toimintaa, jonka takia YVA-menettelylle olisi tarvetta.

- Osayleiskaavassa on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, mutta alueen eteläpuolella on jo olemassa oleva maakunnallinen ulkoilureitti.

- Alueella on olemassa oleva voimalinja.

- Toiminnassa on otettava huomioon alueella olevat luonnonsuojelu- ja muinaismuistokohteet yms. sekä pohjavesialue. Lisäksi on huomioitava alueella olevat vesi- ym. johdot ja toimijan on sovittava tarvittaessa johtojen haltijoiden kanssa niiden siirtämisestä tms.

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksessään 8.5.2015 todennut, että Perheniemen tuulivoimahanke (3 - 3,3 MW, nimellisteho noin 18-20 MW) ei edellytä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Iitin ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntonsa viranomaislautakunnan kokouksessa 29.6.2022.

 

Oheismateriaali: kartta (suunniteltu voimalan sijainti ja kaavaote) ja lausuntopyyntö liitteineen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Aurinkovoimahankkeet eivät sisälly ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä annetun lain liitteessä 1 mainittuihin kohteisiin. Hanke sijaitsee alueella, jossa siitä ei aiheudu nykyiseen asutukseen häiriöitä eikä maisemahaittaa. Alueella ei ole tiedossa kohteita tai luonnonarvoja, joita ei voida hankkeen normaalissa suunnittelussa huomioida. Näin ollen hanke ei merkittävyydeltään ole sellainen, että se edellyttäisi YVA-menettelyä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.