Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2022/Pykälä 127


Liite 2 Kartta Anhava alustava kaava-alue

 

Iitin Anhavan tuulivoimaosayleiskaavan alueen rakennuskielto

 

Kunnanhallitus 28.06.2022 § 135  

109/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.

 

ABO Wind Oy tehnyt 10.6.2022 kaava-aloitteen, että Iitin kunta tekisi päätöksen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Anhavan alueelle. Yleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti.

 

Kaavoitusesityksessä todetaan mm. seuraavaa: "ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Iitin kuntaan. Suunnittelualue sijaitsee osittain Kymenlaakson Energiamaakuntakaavan tuulivoimalle esitetyllä alueella. Hankkeelle tullaan soveltamaan YVA-menettelyä. Alustavien selvityksien perusteella suunnittelualueelle olisi mahdollista sijoittaa noin 9 tuulivoimalaa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6-10 MW (megawattia). Kaavamenettelyssä tultaisiin selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi voimaloiden sijoituspaikkojen ja niiden lukumäärän, tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittämisen sekä tuulivoima-alueen lopullisen koon osalta. ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Tuulivoimapuisto on suunniteltu liittää Fingridin Korian sähköasemalle, noin 8 km suunnittelualueelta etelään tai noin 5 km päässä lännessä sijaitsevien teollisuuden liityntäyhteyteen. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä. Mikäli ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite hyväksytään, tämänhetkisen suunnitelmamme mukaan YVA-selvitykset voisivat käynnistyä vuonna 2022 ja tuulimittausmasto olisi mahdollista pystyttää aikaisintaan vuoden 2023 aikana.

 

MRL:n 38 §:n mukaan, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja MRL:n 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

 

Kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yleiskaavan laatimistarpeesta (MRL 36 §) ja rakennuskiellon sekä toimenpiderajoituksen määräämisestä ja pidentämisestä yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa (MRL 38 §).

 

Hakijan esittämän kaava-alueen sisällä / läheisyydessä on myös suunnitteilla aurinkovoimalahanke. Kyseinen aurinkovoimalan rakentuminen tulee turvata kuitenkin siten, että alue jätetään kaavoitusalueen ulkopuolelle tai kaavatyön tarkentuessa huomioidaan muutoin kaavamääräyksissä.

 

Esityslistan liitteenä kartta, johon on merkitty kaava-alueen rajaus.

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää määrätä alueelle rakennuskiellon (MRL 38 §). Rakennuskielto on voimassa, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään viisi vuotta tällä päätöksellä. Rakennuskielto rajataan niin, ettei se koske aurinkovoimala -rakentamista eikä voimassa olevaa asemakaava-aluetta (KymiRing). Rakennuskielto määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman; muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon (MRL 202 §). Päätös rakennuskiellosta saatetaan yleisesti tiedoksi ja se tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRL 200.2 ja 1, MRA 93.3 §).

 

 Perustelu: Rakennuskiellon perusteena on estää alueiden suunnittelun aikana sellainen rakentaminen, joka olisi ristiriidassa suunnittelun tavoitteiden kanssa.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.