Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.06.2022/Pykälä 126


Liite 1 Kartta Anhava alustava kaava-alue

 

Iitin Anhavan tuulivoimaosayleiskaava, käynnistäminen

 

Kunnanhallitus 28.06.2022 § 126  

109/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.

 

ABO Wind Oy tehnyt 10.6.2022 kaava-aloitteen, että Iitin kunta tekisi päätöksen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Anhavan alueelle. Yleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti.

 

Kaavoitusesityksessä todetaan mm. seuraavaa: "ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Iitin kuntaan. Suunnittelualue sijaitsee osittain Kymenlaakson Energiamaakuntakaavan tuulivoimalle esitetyllä alueella. Hankkeelle tullaan soveltamaan YVA-menettelyä. Alustavien selvityksien perusteella suunnittelualueelle olisi mahdollista sijoittaa noin 9 tuulivoimalaa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6-10 MW (megawattia). Kaavamenettelyssä tultaisiin selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi voimaloiden sijoituspaikkojen ja niiden lukumäärän, tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittämisen sekä tuulivoima-alueen lopullisen koon osalta. ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Tuulivoimapuisto on suunniteltu liittää Fingridin Korian sähköasemalle, noin 8 km suunnittelualueelta etelään tai noin 5 km päässä lännessä sijaitsevien teollisuuden liityntäyhteyteen. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä. Mikäli ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite hyväksytään, tämänhetkisen suunnitelmamme mukaan YVA-selvitykset voisivat käynnistyä vuonna 2022 ja tuulimittausmasto olisi mahdollista pystyttää aikaisintaan vuoden 2023 aikana.

 

YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy sekä myöhemmin tuulipuistolle perustettava oma yhtiö. Iitin kunnan kanssa tehdään erillinen kaavoitussopimus hankkeesta. Kaavoituskustannukset maksaa pääsääntöisesti hakija, kuten tuulivoimayleiskaavoituksessa on yleinen tapa.

 

MRL:n 38 §:n mukaan, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja MRL:n 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen. Alueelle tullaan asettamaan rakennuskielto, josta kunnanhallitus tekee erillisen päätöksen.

 

Kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yleiskaavan laatimistarpeesta (MRL 36 §) ja rakennuskiellon sekä toimenpiderajoituksen määräämisestä ja pidentämisestä yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa (MRL 38 §).

 

Hakijan esittämän kaava-alueen sisällä / läheisyydessä on myös suunnitteilla aurinkovoimalahanke. Kyseinen aurinkovoimalan rakentuminen tulee turvata kuitenkin siten, että alue jätetään kaavoitusalueen ulkopuolelle tai kaavatyön tarkentuessa huomioidaan muutoin kaavamääräyksissä.

 

Esityslistan liitteenä kartta, johon on merkitty kaava-alueen rajaus alustavana luonnoksena.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus 1. tehdä tuulivoimaosayleiskaavan laatimispäätöksen esityslistan liitteenä olevan kartan mukaiselle Anhavan alueelle ja että kaavan nimi on "Anhavan tuulivoimaosayleiskaava", kaavatunnus 142-Y109A2022.

 

 2. että kaava-alueeseen voidaan tarvittaessa tehdä pieniä lisäyksiä tai

 poistaa tarpeettomaksi katsottavia aluevarauksia kaavaprosessin aikana

 

 3. todeta, että  kaavan laatijan hyväksyy kunnan kaavoittaja (tekninen johtaja).

 

Perustelut Osayleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun

 vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän aloitteesta (MRL 77c§).

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.