Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 27


Tilinpäätös 2021

 

Tilinpäätös 2021

 

Tarkastuslautakunta 11.05.2022 § 27  

32/02.01.01/2022  

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 55

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava

tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun

mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen

valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun

loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja

toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,

taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten

tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä

kunnanjohtaja.

 

Konsernitilinpäätöstä koskevat määräykset ovat kuntalain 114 §:ssä.

 

Kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa on noudatettava mitä kuntalaissa ja kirjanpitolaissa sekä muussa lainsäädännössä on säädetty. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan hallintopalveluiden vuosittain laatimia ohjeita. Toimielimet ja muut viranomaiset sekä kunnan tytäryhtiöt antavat tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot hallintopalveluiden ohjeiden mukaan.

 

Asiakirjat on koottu tasekirjaksi. Laadinnassa on noudatettu mitä kuntalaissa ja kirjanpitolaissa sekä muussa lainsäädännössä on säädetty.

 

Iitin kunnan taloudellinen tilanne vuonna 2021.

 

Vuoden 2021 osalta talousarvio toteutui kaikilta talousarvion keskeisiltä

osiltaan odotuksia paremmin. Kokonaisuudessaan tulosalueiden toteumat

alittivat toimintakatteella mitattuna talousarvioon kirjatut tavoitetasot.

Tulosalueittain tarkastellen toimintakateylitykset talousarvioon kirjattuihin

tavoitetasoihin nähden oli vain varhaiskasvatuksessa. Vastaavasti

merkittävimmät toimintakatteen alitukset olivat sote-palveluissa ja sisäisissä palveluissa.

 

Toimintakulut (ulkoiset + sisäiset) alittuivat muutettuun talousarvioon

verrattuna 2,7 prosentilla eli 1 313 524 eurolla. Toimintatuotot puolestaan

ylittyivät 618 467 eurolla eli 8,2 prosentilla. Toimintakate oli 4,6 % eli 1

931 991 euroa muutettua talousarviota pienempi. Sosiaali- ja

terveyspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon yhteenlaskettu osuus

toimintakuluista on 53,3 %.

 

Tilikauden tulos, joka oli 2 915 123 euroa, toteutui muutettuun

talousarvioon verrattuna 2 662 252 euroa parempana.

Vertailu edelliseen tilivuoteen

 

Toimintatuotot nousivat vuodesta 2020 20,0 prosenttia. Toimintakuluissa

puolestaan nousua oli 4,4 prosenttia. Henkilöstökulut nousivat 4,4 % eli 441 361 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Palvelujen nousivat 3,7 % % eli 1 051 301 euroa. Maksettujen avustusten määrä laski 76 357 eurolla eli

vajaalla kahdeksalla prosentilla (järjestöavustusten taso säilynyt ennallaan). Henkilöstökulut ovat 24,17 % ja palvelujen ostot 68,66 % toimintakuluista. Muihin toimintakuluihin jää 7,17 % toimintakuluista. Kulujen keskinäisessä jakaumassa ei ole olennaisia muutoksia. Toimintakate kasvoi 1 216 921 eurolla eli muutosta edelliseen vuoteen nähden 3,1 prosenttia. Henkilöstökuluja vertailtaessa vuosien 2020 ja 2021 välillä on otettava huomioon vuodelle 2020 ajoittuneet henkilöstön lomautukset.

 

Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 855 650 euroa eli 3,2 %.

Valtionosuudet pienenivät 1 565 881 euroa eli 8,0 %. Rahoitustuottojen ja

kulujen netto oli 52 519 euroa, kun se edellisvuotena oli negatiivinen, -138

876 euroa. Tähän vaikuttivat PHHYKY:n riidanalaisen saatavan

viivästyskorot, jotka on kirjattu vuodelle 2020.

 

Vuosikate laski edellisestä vuodesta 1 735 758 eurolla, ollen kuitenkin

ennustettua paljon korkeampi. Suunnitelman mukaiset poistot laskivat 43

287 euroa eli 2,7 prosenttia vuodesta 2020. Arvonalentumisia kirjattiin 2

937 euroa.

 

Tilikauden tulos on 1 781 982 euroa alhaisempi kuin vuonna 2020 ja ollen

kokonaisuutena 2 915 123 euroa positiivinen.

 

Toimialakohtaisten tilinpäätöslukujen ilmoittaminen poikkeaa

talousarviossa ilmoitetusta tavasta kuntien tilastointiuudistusten vuoksi.

Poikkeamat syntyvät sisäisten erien erilaisesta kirjaamisesta. Aiemmin

yleishallintoon sisällytetyt mm. palkkahallinnon ja työterveyshuollon

kustannukset jaetaan varsinaisen palvelutuotannon kustannuspaikoille.

 

Tulevat talousarviot laaditaan tämä huomioiden.

 

Oheismateriaali: Tilinpäätös 2021

 

Ehdotus  kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää:

 

1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilivuodelta 2021 ja jättää sen tilintarkastajille

tarkastettavaksi.

 

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajankäsittelyn

jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

 

3. esittää tilikauden tuloksen käsittelystä valtuustolle seuraavaa:

- tuloutetaan taseessa olevaa poistoeroa 69 828,68 euroa:

- siirretään ylijäämä 2 984 951,26 euroa taseen tilikaudenylijäämä-/alijäämä

-tilille.

 

4. oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätösinformaatioon

tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia.

 

Päätös  kunnanhallitus:

 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2022

 

 

Esittelijä Puheenjohtaja Markku Saarelma

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

 Puheenjohtaja antoi kokousessa seuraavan ehdotuksen:

 

 Lautakunta merkitsee tiedokseen, että vuoden 2021 tilikauden ylijäämä on 2 984 951.26 euroa ja edellisten tilikausien yli/alijäämä on 2 984 951.25 euroa.

 

 Lautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajien lausuman

 

 -kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti

 -kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti

 -valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita

 -kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

 - esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä

 - esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme  tilikaudelta

 

Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.