Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 22


 

Ympäristönsuojelulain 92§:n mukainen kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi, KymiRing Oy:n ympäristölupa

 

Viranomaislautakunta 31.05.2022 § 23  

79/11.01.00/2022  

 

 

Valmistelija ympäristöpäällikkö Keijo Houhala puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi puh. 040 559 6498 etunimi.sukunimi@iitti.fi

 

Asia KymiRing Oy:n ympäristöluvan selventäminen (Kouvolan kaupunki, Rymla § 81/2016)

 

Toiminnanharjoittaja KymiRing Oy

 Kymentie 748

 47400 Kausala

 

 Yhteyshenkilö: Riku Rönnholm, riku.ronnholm@kymiring.fi, p. 040 735 3967

 

Sijainti Iitin kunnan Tillolassa, Niinimäen kylässä, tiloilla Kaakonkorpi (Rn:o 142-411-4-350), Haka (Rn:o 142-411-4-296) ja Sora (Rn:o 142-411-4-217) osoitteessa Kymentie 748, 47400 Kausala

 

Valmistelu Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa selvitys ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristölupaehtojen poikkeamista ja toiminnanharjoittajan toiminnassa ilmentyvistä muutoksista tai poikkeamisista. KymiRingiä onkin pyydetty tarkentamaan ympäristölupahakemuksen tietoja kunnallisteknisten asioiden osalta, kun lupahakemuksessa ilmoitettuja liittymiä kunnallistekniseen verkostoon ei ole pystytty toteuttamaan muun muassa alueen kaavoituksellisista syistä. KymiRing on kuvannut lisäselvityksissä viivästyneiden toimien korvaavat toimenpiteet ja järjestelmät. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa myös rakennusvalvontaviranomaiselta, että tarvittavat ilmoitukset ja luvat on saatettu ajan tasalle.

 

 Edellä kuvattujen seikkojen johdosta ympäristönsuojeluviranomaisen ja toiminnanharjoittajan kesken on tarkastuksen yhteydessä 22.4.2022 todettu, että toiminnanharjoittaja täsmentää lupahakemuksessa ilmoitettuja, ympäristöluvassa mainittuja ja tarkastusten yhteydessä havaittuja tekijöitä ja rakenteellisia keskeneräisyyksiä. Tämä edellyttää luvan selventämistä (YSL 92§), jotta voidaan estää toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristön pilaantumisen riskejä tai muutoksia osallisten oikeuksiin tai etuihin. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, etteivät alkuperäisiä ratkaisuja korvaavat toiminnalliset ratkaisut aiheuta riskejä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Lausuman perustelut KymiRingin esittämät asemapiirrokset vesi- ja viemärijärjestelmistä, melusta kerätty mittausdata ja saadut selvitykset ilmentävät, ettei ympäristölupaa ole tarpeen muuttaa tässä vaiheessa. Sen sijaan meluselvityksiin tulee palata vuosittain mittausaineiston karttuessa, melun leviämismallin tarkentuessa ja tarkastella mittaustuloksia yhdessä alueen asukkaiden antamaan palautteen sekä muiden huomioiden tai meluun liittyvien havaintojen kanssa.

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): § 92

 Ympäristönsuojelun taksa § 2, (Heinolan lupa- ja valvontalautakunta 15.4.2020 § 24) https://www.heinola.fi/wp-content/uploads/2020/12/Ymparistonsuojelun_taksa_01052020.pdf

 

Käsittelymaksu Asian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Asian käsittelyyn on kulunut 8 h ja tuntihinnan ollessa 53€/h maksu on 424€.

 

Toimivalta Iitin viranomaislautakunta on toimivaltainen viranomainen KymiRingin ympäristöluvan suhteen (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 5 §, Iitin kunnan hallintosääntö 15 §)

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta antaa ympäristönsuojeluviranomaisena lausuman, jossa se
. merkitsee tiedoksi KymiRingin toimittamat lisäselvitykset sekä toteaa saatujen lisätietojen ja selvitysten perusteella luvan sisällön säilyvän ennallaan.
. toteaa lisäselvitykset ja vuoden 2022 tapahtumailmoituksen olevan tässä vaiheessa riittäviä tarkennuksia ja selvennyksiä.
. edellyttää toiminnanharjoittajan toteuttamaan ympäristölupahakemuksessa ilmoittamansa ja annetussa ympäristöluvassa mainitut kunnallistekniset ym. järjestelyt.

Lautakunta toteaa, että toiminnanharjoittajan tulee noudattaa ympäristölupahakemuksessa ilmoitettuja seikkoja ja ympäristöluvassa annettuja määräyksiä. Mikäli em. kunnallistekniset järjestelyt ja lupamääräykset ym. eivät toteudu, tulee asia käsitellä ympäristöluvan muutoksena. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle/valvovalle ympäristönsuojelutarkastajalle, kun ympäristöluvan käsittelyssä olleet alkuperäiset toiminnalliset rakenteet edistyvät ja ovat kokonaan toteutettavissa tai muussa tapauksessa ympäristölupa tulee käsitellä muutoksena.

Lautakunta katsoo, että luvan selventäminen ei aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka muutosta kenenkään oikeuteen tai etuun. Ympäristöluvan määräyksiä valvottaessa tulee todentaa väliaikaisen vesi- ja viemärijärjestelmän (mm. öljynerottimet, hulevesien käsittely, tapahtuma WC-riittävyys, umpikaivot ja niiden tyhjennykset) toimivuus sekä melunsuojaustoimet.

 

Päätös Esittelijä muutti kokouksessa ehdotustaan tekemällä ehdotukseen seuraavan lisäyksen: "Ympäristönsuojelutarkastaja käy tarkastamassa umpisäiliön kapasiteetin riittävyyden."

Viranomaislautakunta hyväksyi kokouksessa tehdyn muutetun ehdotuksen yksimielisesti.