Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 21


 

Päätös väliaikaisesta leirintäalueesta ulkoilulain 20§ nojalla, Caravan Park Ravilinna

 

Viranomaislautakunta 31.05.2022 § 21  

71/11.02.06/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Asia Päätös väliaikaisesta leirintäalueesta

 

Hakija Ring Race Club ry

 Vuolenkoskentie 1442

 19160 Huutotöyry

 

 Yhteyshenkilö: Jukka Kemppinen, p. 040 592 7298 

 

Asian vireilletulo Ilmoitus väliaikaisesta leirintäalueesta on saapunut 13.4.2022.

 

Toiminta Ring Race Club ry on jättänyt ympäristönsuojelutarkastajalle ulkoilulain (606/1973) 20 § mukaisen ilmoituksen väliaikaisen leirintäalueen pitämisestä MotoGP-kilpailun yteydessä 7.-11.7.2022 Caravan Park Ravilinnan alueelle (RN:o 142-403-3-295 ja 142-403-3-83). Leirintäaluepaikkoja on varattu yhteensä 360 kpl, joista kaikki on matkailuajoneuvoille tarkoitettuja. Alueen pinta-ala on noin 8-9 ha.

 

 Isännät huolehtivat, että matkailajoneuvot sijoitetaan vähintään 8 metrin etäisyydelle lähimpien rakennusten räystäslinjoista ja matkailuajoneuvot vähintään 4 m etäisyydelle toisistaan. Asuntovaunujen vetoautot pysäköidään kaviouran kaarteisiin ja piennaralueille. Etuteltat ovat kiellettyjä ja telttapaikkoja ei ole.

 

 Talousvesi saadaan alueelle kunnan vesijohtoverkosta. Alueelle toimitetaan 4 kpl asuntoajoneuvojen jätevesien tyhjennyskontteja. Alueelle asennetaan tapahtuman ajaksi 8 kpl joukkuepukuhuoneita suihku ja wc-tiloineen ja ne kytketään kunnalliseen viemäriin.

 

 Avotuli on sallittua vain merkityillä paikoilla.

 

 Jätehuoltoa varten aluelle toimitetaan tarvittava määrä roska-asioita yhdyskunta- ja biojätteelle. Jäteastiat ja niiden tyhjennys tilataan jätehuoltorekisteriin hyväksytyltä toimijalta.

 

 Valvonta ja vartiointi tapahtuu ympärivuorokautisesti 2-6 henkilön toimesta.

 

Ilmoittamisen peruste Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle.

 

Viranomaisen toimivalta Ulkoilulaki 20 § ja Iitin kunnan hallintosääntö 15 §.

 

Sijaintipaikka  Alue sijaitsee Kausalassa Kymentien (Vt12) välittömässä läheisyydessä, noin 6 km etäisyydellä KymiRingin radasta. Kaavoissa ei ole estettä tlapäisen leirintäalueen perustamiselle.

 

Ilmoituksen käsittely Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää hyväksyä ilmoituksen väliaikaisesta leirintäalueesta seuraavin ehdoin:             

 

Lupamääräykset 

 1. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaiden turvallisuudelle, ympäristön pilaantumiselle, merkittävää viihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle. (UL 19 §)

 

 1. Leirintäalueelle on asetettava vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava poliisi-, pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (UL 19 §)

 

 1. Leirintäalueelle tulee olla laadittu pelastussuunnitelma, joka tulee toimittaa pelastusviranomaiselle ennen leirintäalueen käyttöönottoa.

 

 1. Yhdelle leiripaikalle tulee varata vähintään 80 m2:n ala. Alueen pinta-ala riittää ilmoituksessa mainitulle matkailuajoneuvomäärälle.

 

 1. Matkailuajoneuvojen tulee sijaita vähintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan ja kahdeksan metrin etäisyydellä rakennusten räystäslinjoista.

 

 1. Leirintäalueen tulee olla merkitty opastein tai aidattu. Tapahtumanjärjestäjien tulee ohjata matkailuajoneuvojen pysäköintiä leirintäalueella.

 

 1. Leirintäalueella tulee olla näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä:
  • toiminnasta vastaavan henkilön puhelinnumero
  • alueen käyntiosoite ja koordinaatit
  • yleinen hätänumero
  • järjestyssäännöt ja turvallisuusohjeet

 

 1. Alueelle on järjestettävä matkailuajoneuvojen septitankkien tyhjennysmahdollisuus. Leiriytyjille tulee olla käytössä vähintään neljä käymälää naisille ja neljä käymälää miehille. Yksi näistä käymälöistä tulee varata liikuntaesteisille. ymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden ja septitankkien tyhjennyspisteiden sijainnista. Käymälät ja septitankkien tyhjennyspiste tulee yhdistää viemäriin tai olla varustettu umpisäiliöllä, joka tyhjennetään jätevedenpuhdistuslaitokselle.

 

 1. Leirintäalueella käytössä olevan talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset talousvedelle.

 

 1. Alueen siisteydestä tulee huolehtia koko tapahtuman ajan ja alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita. Alue on siivottava ja jäteastiat tyhjennettävä välittömästi tapahtuman päätyttyä. Jätteiden keräyksessä tulee huomioida kierrätys ja lajittelumahdollisuudet mahdollisimman hyvin. Jätteitä ei saa välivarastoida tai säilyttää alueella. Toiminnanharjoittajan on toimitettava tapahtuman jätehuoltosuunnitelma viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamista ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksytettäväksi.

 

 1. Avotulen teko on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tulipaikat tulee sijoittaa ja rakentaa paloturvallisesti suojaisiin paikkoihin ja tulipaikoilla tulee olla riittävät turvallisuusohjeet. Metäspalovaroituksen aikana tulen teko alueella on kielletty.

 

Päätöksen perustelut Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö:

 

 1. aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle;
 2. vahingoita luontoa;
 3. aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista;
 4. vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä;
 5. vaaranna liikenneturvallisuutta;
 6. loukkaa mulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

 

 Leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mitä palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä terveydellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen säädetään ja määrätään.

 

 Kunnan leirintäalueviranomainen voi ulkoilulain 25 §:n mukaan antaa ilmoituksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamiseksi tilapäisellä leirintäalueella. Jos UL 19 §:ssä mainittujen seurausten syntymistä ei voida määräyksin estää, kunnan leirintäalueviranomainen voi kieltä aiotun toiminnan kyseisessä paikassa.

 

 Järjestyshäiriöitä, turvatoimia ja tulentekoa koskevat määräykset on annettu ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi.

 

 Käymälä- ja suikutiloja koskeva lupamääräys on tarpeen terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.

 

 Talousveden laatuvaatimusta koskevalla määräyksellä varmistetaan, että talousvesi on laadultaan soveltuvaa talousvesikäyttöön.

 

 Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi sekä roskaantumisen, ympäristön pilaantumisen ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Viemäriä ja umpisäiliötä koskeva määräys on annettu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

 

Luvan voimassaolo Lupa on voimassa 7.-11.7.2022.

 

Sovelletut oikeusohjeet Ulkoilulaki (1343/1994)

 Jätelaki (646/2011)

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009)

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)

 

Päätös Esittelijä kertoi kokouksessa, että hakija on vetänyt pois hakemuksensa KymiRingin MotoGP-kilpailun peruuntumisen takia.

Hakemuksen pois vetämisen takia viranomaislautakunta päätti jättää asian käsittelemättä.